نویسندگان

چکیده

  ما در این مقاله با استفاده از یک مدل بستگی قوی و روش ماتریس انتقال، اثر تغییر طول مولکول و قدرت پیوندگاه مولکول- نانو لوله کربن ( CNT ) را بر گسیل الکترون از سیستم CNT / مولکول منفرد/ CNT به صورت عددی بررسی می‌کنیم. با پلی استیلن در فاز ترانس ( trans -PA ) به عنوان مولکول، خواص رسانندگی سیستم را در چارچوب روش لانداور ( Landauer ) مطالعه می‌کنیم. محاسبات ما نشان می‌دهند که در این ساختارها، رسانندگی حساسیت قابل ملاحظه‌ای به قدرت پیوندگاه مولکول/ CNT داشته به طوری که با افزایش قدرت پیوندگاه، رسانندگی از طریق این ساختار افزایش می‌یابد. همچنین کاهش نمایی رسانندگی با افزایش طول مولکول trans -PA مورد تأکید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The properties of electron transport through CNT/trans-PA/CNT system

نویسندگان [English]

  • H Milani Moghaddam
  • S A Ketabi
  • N Shahtahmasebi

چکیده [English]

  Using a tight-binding model and a tranfer-matrix technique, we numerically investigate the effects of the coupling strength, and the length of the molecule on the electronic transmission through a CNT/(single) molecule/CNT system. With trans-polyacetylene (trans-PA) as the molecule sandwiched between two semi-infinite carbon nanotube(CNT), we rely on Landauer formalism as the basis for studying the conductance properties of this system. Our calculations show that the conductance is sensitive to the CNT/molecule coupling and that it exponentially decreases with the increase in the length of the molecule, as expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • molecular wire
  • t-matrix
  • carbon nanotube
  • electronic transmission
  • Landauer formalism

تحت نظارت وف ایرانی