نویسندگان

چکیده

خواص ساختاری, مغناطیسی و الکترونی آلیاژ NixCr1-x در غلظتهای متعددی در گستره0.125≤ x ≤0.875  با روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل بر پایه نظریه تابعی چگالی محاسبه شد. در بررسی خواص ساختاری, انرژی تشکیل, پارامتر شبکه و مدول انبوه آلیاژها در ساختار های bcc و fcc و فازهای فرومغناطیس, فری مغناطیسی و پارامغناطیس محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه حاکی از آن است که تمایل به تشکیل آلیاژ در محدوده x=0.6-0.78 از بقیه غلظتها بیشتر است. ضمنا در محاسبات ما یک گذار فاز ساختاری از bcc به fcc در غلظت x=0.22 و یک گذار فاز مغناطیسی از فری مغناطیس به فرو مغناطیس در محدوده غلظت x=0.75-0.875 مشاهده شد. مطالعه پارامتر شبکه و مدول انبوه نشان می دهد که پیوند Cr-Ni در مقایسه با پیوندهای Ni-Ni و Cr-Cr ضعیف تر است. با بررسی نتایج مغناطیسی آلیاژها مشخص شد که بر همکنش مغناطیسی اتمها در ساختار های bcc احتمالا از نوع RKKY است. محاسبه انرژی مغناطیسی و قطبیدگی اسپینی در سطح فرمی نشان داد که آلیاژ Ni0/75 Cr0/25 با ساختار fcc و قطبیدگی اسپینی حدود 90 درصد دارای بیشترین پایداری مغناطیسی, ساختاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ab-initio study of the structural, magnetic and electric properties of NixCr1-x x={0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875}

نویسندگان [English]

  • R. Golsorkhtabar
  • S. J. Hashemifar
  • H. Akbarzadeh

چکیده [English]

 We investigated the structural, magnetic and electronic properties of NixCr1-x alloy in the range 0.125≤ x ≤0.875 by using FP-LAPW method to solve Kohn-Sham equations. In structural study, we calculated the formation energy, lattice parameter and bulk modulus for bcc and fcc structures within ferromagnetic, ferromagnetic and paramagnetic phases. Our results indicate that the system preference for alloy formation is higher in the range of x=0.625 – 0.75 compared to other studied concentrations. Moreover, by investigation of the values obtained for the lattice parameter and bulk modulus we found out that Cr-Ni bond is weaker than Ni-Ni and Cr-Cr bonds. Additionally, our magnetic results indicate that the magnetic interactions among atoms in bcc structures have probably RKKY behavior. Finally, our results show that the Ni0.75Cr0.25 alloy with fcc structure ans spin polarization of 90% has the highest magnetic and structural stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cr alloy
  • Ni alloy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی