نویسندگان

چکیده

شارش مخلوط دو ماده دانه ای شامل شن و شکر در یک سلول هل- شاو عمودی موجب پیدایش کپه هایی می شود که درآنها لایه بندی و جداسازی مشاهده می شود. مطالعه تجربی ما نشان می دهد که نسبت آهنگ شارش به فاصله دو جداره سلولها مشخص می کند که کدام یک از این دو اتفاق بیفتد. ما دیاگرام فاز مورفولوژی تپه ها را به صورت تابعی از آهنگ شارش و فاصله دیواره های سلول به دست آوردیم. دریافتیم که طول موج لایه بندی با این مقیاسبندی می شود. مشاهده کردیم که در هر آهنگ شارش حاصل ضرب طول موج و فاصله دیواره ها ثابت می ماند. بنابراین طول موج به صورت یک تابع هموگرافیک با فاصله دیواره های سلول تغییر می کند. لایه بندی دانه ها فقط در یک ناحیه محدود فضای پارامترها اتفاق می افتد. ما برای وجود این ناحیه در فضای فاز تعبیری ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scaling of the wavelength of the strata and phase diagram, for the flow of binary granular mixture in a vertical Hele-Shaw cell

نویسندگان [English]

  • N. Maleki-Jirsaraei
  • S. Baradaran
  • B. Ghane-Motlagh
  • E. Shekarian
  • S. Rouhani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hele-Shaw cell
  • kink
  • repose angle
  • segregation
  • stratification

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی