نویسندگان

چکیده

در این مقاله, اثر اندازه ذرات پودرهای اولیه در خواص سیم ابررسانای Bi-2223/Ag مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا نمونه ها به روش واکنش حالت جامد تهیه شدند. پودرهای اولیه بعد از مرحله کلوخه سازی در مدت زمانهای متفاوتی آسیاب شدند و تشکیل فاز در آنها بررسی شد. سپس توسط این پودرها, سیمهای مورد نظر با روش پودر در لوله, ساخته شدند. این بررسی با مطالعه نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس (XRD) ریخت شناسی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM), آنالیز کننده لیزری اندازه ذرات (LPSA), اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی, اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی و چگالی جریان بحرانی نمونه ها صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد با کاهش اندازه دانه ها, تشکیل فاز بهتر صورت می گیرد و چگالی جریان بحرانی سیم ابررسانای Bi-2223/Ag افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of particle size on the phase formation and microstructure of Bi-2223/Ag wire

نویسندگان [English]

  • H. Salamati
  • P. Kameli
  • I. Abdolhosseini
  • H. Ahmadvand

چکیده [English]

  The effect of particle size and the heat treatment on precursor powder and subsequent phase formation of silver tube Bi-2223 wire has been studied. First, we have prepared a series of Bi1.66Pb0.34Sr2Ca2Cu3Oy samples with different sintering temperatures and studied the phase formation in these samples. Second, different particle size distributions were obtained by grinding powders of best formed Bi-2223 phase samples. PIT technique has been used to make wires of Bi-2223 phase using silver tube. The effects of precursor heat treatments and different particle size were identified by combination of XRD, SEM EDX, LPSA (Laser Particle Size Analyzer) electrical resistivity and Ac-susceptibility measurements technique. It has been shown that the small particle size promotes the formation of Bi-2223 phase and the critical current densities tend to increase when the size of sintered powder of Bi-2223 phase used in the formation of wire, decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bi-2223 superconductor wires
  • particle size effect
  • precursor powders
  • synthesis

تحت نظارت وف ایرانی