نویسندگان

چکیده

در مدلهای مختلف مکانیک آماری تعریف یک متریک بر روی فضای پارامترها باعث نگرش جدیدی به ساختار فاز نظریه می شود. در این مقاله انحنا اسکالر R مربوط به این متریک برای مدل اسپین مختلط چهار حالته حساب شده است. نشان داده شده است که انحنا اسکالر در این مدل رفتار مشابهی با مدلهای ایزینگ و پاتس دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the scalar curvature for the four state complex spin model and investigation of its behaviour

نویسندگان [English]

  • T. Mardani
  • B. Mirza

چکیده [English]

 In various statistical mechanical models, introduction of a metric into space of prameters gives a new perspective to the phase structure. In this paper, the scalar curvature R of this metric for a one dimensional four-state complex spin model is calculated. It is shown that this parameter has a similar behaviour to the Ising and Potts models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scalar curvature
  • phase transition
  • spin model

تحت نظارت وف ایرانی