نویسنده

چکیده

 این مقاله مجموعه مطالبی است که در اولین مدرسه تابستانی سیستمهای همبسته قوی در دانشگاه صنعتی اصفهان در تیرماه 1386 ارائه شده است. ابتدا مرور مختصری بر سیستمهای اسپینی و مغناطیسهای کوانتمی ارائه می‌شود. سپس روش قطری سازی دقیق (لنکزش) به شیوه آموزشی تشریح می‌گردد. این روش برای محاسبه خصوصیات حالت پایه مدلهای شبکه‌ای روی خوشه‌های محدود مناسب است. دو ویرایش از روش لنکزش برای محاسبه حالتهای برانگیخته و همچنین محاسبه خصوصیات دمای محدود سیستمهای کوانتمی نیز توصیف می‌شود. مفاهیم اساسی گذار فاز کوانتمی در قالب مدل آیزینگ در میدان عرضی بحث می‌شود. سیمای فاز و خصوصیات بحرانی این مدل را با استفاده از روش بازبهنجارش کوانتمی توضیح می‌دهیم. قسمت اعظم مطالب این نوشته جنبه آموزشی دارد که توام با اشاره‌ای به تحقیقات اخیر آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to quantum spin systems

نویسنده [English]

  • A. Langari

چکیده [English]

This manuscript is the collection of lectures given in the summer school on strongly correlated electron systems held at Isfahan university of technology, June 2007. A short overview on quantum magnetism and spin systems is presented. The numerical exact diagonalization (Lanczos) alghorithm is explained in a pedagogical ground. This is a method to get some ground state properties on finite cluster of lattice models. Two extensions of Lanczos method to get the excited states and also finite temperature properties of quantum models are also explained. The basic notions of quantum phase transition is discussed in term of Ising model in transverse field. Its phase diagram and critical properties are explained using the quantum renormalization group approach. Most of the topics are in tutorial level with hints to recent research activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum magnetism
  • exact diagonalization
  • quantum renormalization group

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی