نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

اثرات پتانسیل دوقطبی - دوقطبی و چهارقطبی - چهارقطبی ناهمسانگرد بر گاف انرژی گاز بوزی را در تقریب میدان متوسط بررسی می‌کنیم. از مدل دوشاره‌ای برای به دست آوردن بیناب انرژی قسمت‌های چگاله و ناچگاله (حرارتی) استفاده می‌کنیم. با به دست آوردن این بیناب، تغییر گاف انرژی به دست می‌آید. در مقایسه با سیستم بوزی با بر هم‌کنش ضعیف تماسی که اثر ناچگاله‌ها بزرگتر است، مشاهده می‌شود که در سیستم با برهم‌کنش دوقطبی اثر چگاله‌ها بر گاف انرژی بزرگتر است و تغییر گاف انرژی در مورد پتانسیل دوقطبی به هندسه دام بستگی دارد. همچنین پتانسیل چهارقطبی - چهارقطبی تأثیری بر گاف انرژی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of anisotropic potentials on the energy gap of Bose gas

نویسندگان [English]

  • F Nabipoor
  • A Shahzamanian

چکیده [English]

We investigate the effect of dipole-dipole and quadrapole- quadrapole interaction of a weakly interacting Bose gas near the transition temperature on the energy spectra of the thermal and condensate parts. We use the two fluid model and mean field approximation. We show that the effects of the condensate part on the shift of energy is greater than the case of contact potential

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bose gas
  • dipole-dipole interaction
  • Bose-einstein condensation
  • energy gap

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی