نویسندگان

چکیده

محاسبات ابتدا به ساکن خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیب ابررسانای فرومغناطیسی RuSr2GdCu2O8 با استفاده از روش FP-LAPW در چارچوب نظریه تابعی چگالی محاسبه شد. فشار هیدرواستاتیکی تا 6 گیگا پاسکال با تغییر حجم سلول واحد با ثابت نگه داشتن نسبت a:b:c اعمال شد. نتایج بهینه سازی پارامترهای درونی نشان داد که یک تنش صفحه‌ای در صفحات Ru-O وجود دارد که منجر به چرخش‌های غیر همفاز هشت وجهی‌های RuO6 در ساختار تجربی این ترکیب می‌شود. بررسی بارهای جزئی نشان داد که اعمال فشار منجر به تزریق حفره در صفحات Cu-O شده و با در نظر گرفتن مدل انتقال بار، آهنگ افزایش دمای گذار ابررسانای در اثر اعمال فشار K/GPa 1.6 به دست آمد. ثابت جفت شدگی تبادلی J بین اتم‌های Ru با در نظر گرفتن دو فاز فرومغناطیسی و آنتی فرومغناطیسی اتم‌های Ru محاسبه شد. نتایج محاسبات نشان داد که با اعمال فشار ممان مغناطیسی اتم‌های Ru کاهش یافته و قدرت برهم‌کنش تبادلی J بین اتم‌های Ru افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ab-initio calculations of pressure effect on electronic and magnetic structure of ferromagnetic-superconductor RuSr2GdCu2O8

نویسندگان [English]

  • S Fallahi
  • M Akhavan

چکیده [English]

We have performed a first-principle calculation of electronic structure of RuSr2GdCu2O8, a ferromagnetic-superconductor, by employing a full-potential linearized augmented plane-wave method within the density functional theory. Hydrostatic pressure applied up to 6 GPa by varying the volume of the unit cell with constant a:b:c ratio. Optimization of internal parameters showed that there exists shear stress due to the residual forces in Ru-O layers which leads to anti-phase rotation of RuO6 octahedra in experimental structure of this compound. Partial charge analysis showed that applying pressure leads to hole injection in Cu-O sheets and by applying charge transfer model, we obtained 1.9 K/GPa for the rate of increase in superconducting transition temperature with pressure. The exchange coupling interaction J between the adjacent Ru atoms was calculated by energy difference between the AFM and FM configuration of magnetic structure of Ru atoms. According to the result of the calculations, the magnetic moment of Ru atoms decreased and exchange coupling parameter J increased by applying pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon nanotubes
  • CNTs
  • arc discharge
  • Raman spectroscopy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی