نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

  این مقاله روش فاکتور کردن بهبود یافته در محدوده کوارک های سنگین برای واپاشی‌های B → K π را مورد مطالعه قرار داده است. توجه به مقیاس برهمکنش قوی AQCD و محاسبه همه متغیرهای وابسته به آن در مقیاس خاص ( مانند µ )، نشان می‌دهد که ما می‌توانیم نتایج بهتر و قابل مقایسه‌تری برای نسبت شاخه‌ای مانند BR(B0 → K0 π 0 )=8.5+0.7-0.5 × 10-6 و BR(B →π k0)=2.26+0.17-0.15 × 10-5 ، و برای پادتقارن CP نظیر ACP < /sub>(B → K π 0 )=0.045 و ACP < /sub>(B → K π 0 )=0.0085 که خیلی به نتایج تجربی نزدیک هستند، به دست آوریم. در این چارچوب ما AQCD را مقدار ثابت MeV 225 در نظر گرفته‌ایم و همچنین متغیر‌هایی نظیر ضرایب ویلسون، α S ، C8g و را در این مقیاس محاسبه کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

QCD factorization and CP asymmetries in hadronic B→Kπ decays

چکیده [English]

  This paper studies improved factorization method, in the heavy quark limit, for B→Kπ decays. Paying attention to strong interaction scale AQCD, and calculating all parameters depending on that in the particular scale (the same as µ ) show that we can obtain better and comparable results for branching ratios such as BR(B0 → K0 π 0 )=8.5+0.7-0.5 × 10-6 and BR(B →π k0)=2.26+0.17-0.15 × 10-5, and for CP-asymmetry such as, ACP < /sub>(B → K π 0 )=0.045 and ACP < /sub>(B → K π 0 )=0.0085, which are very close to experimental values. In this framework, we fix AQCD=225Mev, and also calculate parameters such as Wilson coefficients, α S , C8g and in this scale .

کلیدواژه‌ها [English]

  • CP asymmetry
  • B meson
  • factorization
  • decay
  • branching ratio

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی