نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  در این پژوهش اثر ایجاد تهی جا در جایگاه لانتانیوم و شرایط ساخت بر روی خصوصیات ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایت ( 0.05 و 0 = x ) La1-xMnO3+ δ مورد مطالعه قرار گرفته است. با ایجاد تهی جا در جایگاه لانتانیوم و به تبع آن کاهش یون‌های سه ظرفیتی La+3 تعدادی از یون‌های Mn+3 به یون‌های Mn+4 تبدیل شده و برهم‌کنش تبادل دوگانه در سیستم تقویت می‌شود. نتایج پذیرفتاری مغناطیسی نشان می‌دهد که هر دو نمونه ( 0.05 و 0 = x ) در دماهای پایین رفتار شیشه‌ای اسپینی دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهند که مقاومت الکتریکی نمونه‌ها در اثر ایجاد تهی جا کاهش یافته و رسانندگی افزایش می‌یابد که دلیل اصلی این تغییرات، تغییر نسبت یون‌های منگنز ( Mn+3/Mn+4 ) و نوع برهم‌کنش‌های تبادلی در نمونه‌ها می‌باشد. علاوه بر این، مشخص شد که سرد سازی سریع روش مناسبی برای کنترل میزان اکسیژن در نمونه‌ها است، به طوری‌که نمونه‌های ساخته شده با سرد سازی سریع، خواص مشابهی با ترکیب La1-xMnO3+ δ دارند و اکسیژن این نمونه‌ها به میزان استوکیومتری نزدیک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Lanthanum vacancy on structural, electrical and magnetic properties of La1-xMnO3+δ manganite

نویسندگان [English]

  • A Hosseinzadeh
  • P Kameli
  • H Salamati
  • B Aslibeiki

چکیده [English]

 In this investigation, the effect of Lanthanum vacancy on the structural, electrical and magnetic properties of La1-xMnO3+δ manganite (x=0, 0.05) was studied. Decreasing La3+ amount in samples led to creation of some Mn4+ cations. By increasing the Mn4+content in atomic structure of samples, double exchange interaction was strengthened. Results of Ac magnetic susceptibility measurements indicated that both samples (x=0, 0.05) have spin glass-like behavior at low temperatures. Electrical transport measurements showed a decrease in resistivity of samples, which can be attributed to variation in Mn3+ to Mn4+ ratio and different kinds of magnetic interactions in the samples. Furthermore, it was shown that fast cooling (FC) is an appropriate method in controlling the oxygen of samples. The samples prepared by FC method showed similar properties with stoichiometric La1-xMnO3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perovskite manganite
  • vacancy
  • double exchange
  • spin glass
  • fast cooling

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی