نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

  از آنجا که درهم‌تنیدگی یک مقوله کلیدی در اطلاعات کوانتومی و محاسبات کوانتومی محسوب می‌شود، بررسی اثرات محیط به عنوان یک منبع اتلاف کوانتومی بر میزان درهم‏تنیدگی و نقشی که جفت شدگی بین سیستم و محیط در تغییرات درهم‌تنیدگی کوانتومی و در نتیجه گذار فاز کوانتومی دارد، بسیار مهم خواهد بود. در این مقاله، یک سیستم دوکیوبیتی در مدل ناهمسانگرد هایزنبرگ XXZ را که دارای برهم‌کنش ژیالوسینکی- موریا است، با در نظر گرفتن اتلاف کوانتومی با استفاده از دینامیک لیندبلد در نظر می‌گیریم. لازم به ذکر است این مدل به صورت گسترده‌ای در کار‌های اپتیکی و ماده چگال مورد استفاده قرار می‌کیرد . اثر جفت شدگی بین سیستم و محیط و نیز اثر دما را بر تابع توافق سیستم، که در اینجا به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری درهم‏تنیدگی سیستم استفاده می‌شود، به دست می‌آوریم و نقشی را که پارامتر‌های برهم‌کنشی DM در تحول درهم‌تنیدگی بازی می‌کنند مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین با استفاده از مشتق تابع توافق، تأثیر اتلاف و پارامتر‌های برهم‌کنش DM را در گذار فاز کوانتومی به دست می‌آوریم. لازم به ذکر است بر هم کنش اسپین- مدار که نقش خود را از طریق پارامتر DM نشان می‌دهد تأثیر بسزایی بر روند اثر اتلاف بر میزان درهم‌تنیدگی و گذار فاز کوانتومی سیستم دارد. این نتایج در مباحث سیستم‌های کوانتومی در ابعاد نانو دارای اهمیت زیادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum entanglement and quantum phase transition under dissipation in the anisoropic Heisenberg xxz model with the Dzyaloshinskii-Moriya interaction

نویسندگان [English]

  • R Afzali
  • M Saleh kotahi
  • J Sobhani

چکیده [English]

  Because the key issue in quantum information and quantum computing is entanglement, the investigation of the effects of environment, as a source of quantum dissipation, and interaction between environment and system on entanglement and quantum phase transition is important. In this paper, we consider two-qubit system in the anisotropic Heisenberg XXZ model with the Dzyaloshinskii-moriya interaction, and accompanied quantum dissipation. Using Lindblad dynamics, the coupling effect and also temperature effect on concurrence, as a measure of entanglement of system, is obtained. The role of DM interaction parameters in the evolution of entanglement is investigated. Furthermore, using derivative of concurrence, the effects of dissipation and DM interaction parameter on quantum phase transition are obtained. It should be noted that spin-orbit interaction or DM parameter intensively influence the process of impressments of dissipation on entanglement measure and quantum phase transition. The current research is very important in the topics of nanometric systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dissipative quantum theory
  • quantum entanglement
  • quantum phase transition

تحت نظارت وف ایرانی