نویسنده

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

در تحقیق حاضر قصد داریم سنتز برخی از ایزوتوپهای هسته فلروویوم FI114287,FI114289, FI114290
واقع در جزیره پایداری را که از همجوشی یونهای  48Ca با هسته های 240Pu، 241Pu، 242Pu و 239Pu خلق گردیده اند را مورد بررسی قرار دهیم و تاثیر جهت گیریهای  هسته های هدف را روی پارامترهای سد همجوشی بررسی نمائیم. نشان خواهیم داد که زوایای برخورد هسته های هدف  بر پارامترهای سد همجوشی تاثیر گذاشته و پارامترهای سد همجوشی را نیز برای سنتز هسته های 289Fl، 288Fl،287Fl  و  290Fl بدست آورده و نتایج را با همدیگر مقایسه خواهیم نمود. همچنین نشان خواهیم داد که کمینه انرژی لازم برای سنتز هسته های 289Fl،288Fl ،287Fl  و290Fl  بترتیب برابر با 184/16، 183/95، 183/75 و 183/56 مگا الکترون ولت می باشند. در خاتمه نیز در چارچوب مدل آماری سعی به برآورد سطح مقطع تشکیل هسته های باقیمانده 287Fl و 286Fl بعد از خروج سه و چهار نوترون از هسته های290Fl  نموده  و نتایج را با کارهای تجربی مقایسه خواهیم نمود. نشان خواهیم داد که در چارچوب مدل آماری به کار برده شده نتایج استخراج شده با کارهای تجربی در توافق هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of synthesis of some Flerovium isotopes, Fl, in the island of stability and comparison of their fusion barrier parameters

نویسنده [English]

  • H Eslamizadeh

چکیده [English]

In the present research, we want to study synthesis of some isotopes of Flerovium ، ،  and  were produced in the nuclear fusion of 48Ca ions with 239Pu, 240Pu, 241Pu, and 242Pu nuclei. We obtain the parameters of the fusion barriers between48Ca ions with Pu isotopes and compare these parameters with each other. Furthermore, we investigate influence of the direction of target nuclei on the parameters of the fusion barriers. we show that the minimum energies for synthesis of 287Fl, 288Fl, 289Fl and 290Fl nuclei are 184.16 MeV, 183.95 MeV, 183.75 MeV and 183.56 MeV. Finally in the framework of the statistical model, we estimate the evaporation residue cross section for 286Fl, 287Fl nuclei after emission of three and four neutrons from 290Fl nuclei and we will show that the results of calculations for 286Fl nuclei are in good agreement with the experimental data. Although, the results of the calculations of the evaporation residue cross section for 287Fl nuclei lie somewhat below the results of the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis of super heavy nuclei
  • fusion cross section
  • island of stability
1. N Bohr, J A Wheeler, Phys. Rev. C 56 (1939) 426.
2. D Jain, R Kumar, M K Sharma, Nucl. Phys. A 915 (2013) 106.
3. R K Gupta et al., J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 31 (2005) 631.
4. O N Ghodsi and V Zanganeh, Phys. Rev. C 79 (2009) 044604.
5. G G Admian, N V Antonenko, and W Scheid, Nucl. Phys. A 678 (2000) 24.
6. A S Zubov, et al., Phys. Rev. C 68 (2003) 014616.
7. V I Zagrebaev, et al., Phys. Rev. C 65 (2000) 014607.
8. M Blann, Phys. Rev. C 21 (1980) 1770.
9. J R Grover, J Gilat, Phys. Rev. 157 (1967) 802.
10. R G Stokstad et al., Phys. Rev. Lett. 36 (1976) 1529.
11. P Möller, J R Nix, W D Myers, W J Swiatecki, Atomic Data and Nuclear Data Tables 59 (1995) 185.
12. R K Gupta, N Singh, and M Mahnhas, Phys. Rev. C 70 (2004) 034608.
13. J E Lynn, Clarendon, Oxford (1968) p. 325.
14. M Blann, Phys. Rev. C 21 (1980) 1770.
15. A V Ignatyuk, K K Istekov, G N Smirenkin, Sov. J. Nucl. Phys. 29 (1979) 450.
16. A V Ignatyuk, Energoatomizdat, Moscow (1983).
17. A Ghasemizad , M J Tabatabai, Iranian Journal of Physics Research 7 (2007) 31.
18. S. Z. Kalantari , J. Esmaili, Iranian Journal of Physics Research 5 (2005) 75.
19. A Parvazian , A Javani,Iranian Journal of Physics Research 10 (2010) 249.
20. Yu Ts Ogannessian, et al., Phys. Rev. C 70 (2004) 064609.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی