نویسندگان

چکیده

نمایه‌های تمام پراش تابش سینکروترونی از نمونه پودری (YBCOx) YBa2Cu3O6+x در دماهای اتاق و C°500 توسط روش ریتولد پالایش شده است و با رسم نمودار ویلیامسون - هال (W-H) دیده می‌شود که پهن شدگی قله‌ها فقط از روال پهن شدگی همسانگرد که ناشی از کرنش و اندازه بلورک‌هاست پیروی نکرده و پهن شدگی تعداد خاصی از قله‌ها با نمایه‌های میلر (hh0) و (h00) بیانگر پهن شدگی از نوع غیر همسانگرد بوده که می‌تواند مؤید تشکیل ریز ساختارهای دوقلویی در راستای عمود بر صفحات (110) باشد. از تحلیل W-H اندازه متوسط بلورک‌ها وکرنش درونی آنها نیز استنتاج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anisotropic peak broadening analysis of SRS diffraction from twin microstructurs in YBCO sample

نویسندگان [English]

  • B Khoshnevisan
  • M Mohammadi

چکیده [English]

Reitveld full profile refinement analysis has been done on Synchrotron diffraction data from a powder sample of YBCOx at RT and 500°C. Anisotropic peak broadening for (h00) and (hh0) lines has been observed by Williamson-Hall (W-H) analysis and that is in agreement with formation of twin's microstructures along (110) crystal planes in the sample. In addition, size and strain of the crystallites has been inferred in our study also.

کلیدواژه‌ها [English]

  • twin area
  • Rietveld refinement

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی