آنالیز مو با استفاده از روش بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و مدل ماشین بردار پشتیبان به منظور تشخیص اعتیاد

محمد وحید دستجردی؛ زهرا درخشان زاده؛ سید جبار موسوی؛ حسن رنجبرعسکری؛ محمود سلطان الکتابی

دوره 17، شماره 5، بهمن 1396، صفحه 661-667

https://doi.org/10.29252/ijpr.17.5.661

تحت نظارت وف ایرانی