مجله پژوهش فیزیک ایران ( بین المللی ) به صورت فصل نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. دسترسی به مجله آزاد است و نشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است.

 انجمن فیزیک ایران  صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. هیئت دبیران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

طراحی و ساخت شتابگر خطی موج رونده الکترون در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

محمد لامعی رشتی؛ شاهین صنایع حجری؛ مهیار شیرشکن؛ حامد شاکر؛ فرشاد قاسمی؛ ساسان احمدیان نمین؛ میترا انصاری؛ مهدی بهرامی؛ هادی بهنامیان؛ سعید حقطلب؛ محمد رضا خلوتی؛ عصمت درویش رکن آبادی؛ حسین دلسیم هاشمی؛ هادی سلامتی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ سمیرا کسائی؛ سیامک ناظمی؛ سعادت ورناصری؛ محمد صالحی

ابر واژگان