مجله پژوهش فیزیک ایران ( بین المللی ) به صورت فصل نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. دسترسی به مجله آزاد است و نشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است.

 انجمن فیزیک ایران  صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. هیئت دبیران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

ابر واژگان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی