مجله پژوهش فیزیک ایران ( بین المللی ) به صورت فصل نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. دسترسی به مجله آزاد است و نشر مقاله در این مجله هیچ هزینه ای ندارد.

مقاله هایى که از تاریخ اول دى ماه ٩٩ ارایه شوند، پس از پذیرش مشمول پرداخت هزینه نشر مى شوند.

انجمن فیزیک ایران  صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. هیئت دبیران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

ابر واژگان

تحت نظارت وف بومی