مجله پژوهش فیزیک ایران به صورت فصل نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. دسترسی به مجله آزاد است ونشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است. مقالات پس از پذیرش طبق تعرفه انجمن فیزیک ایران هزینه نشر مى پردازند.

انجمن فیزیک ایران  صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت ویراستاران را منصوب می‌کند. هیئت ویراستاران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

عنوان: Iranian Journal of Physics Research

عنوان کوتاه: Iran. J. Phys. Res

عنوان فارسی : مجله پژوهش فیزیک ایران 

 ناشر: مرکز نشر، دانشگاه صنعتی اصفهان

صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران

مدیر مسئول: عبداله لنگری

سردبیر: رضا عسگری

شاپای چاپی: 1682-6957

شاپای الکترونیکی: 2345-3664

اعتبار مجله: بین المللی

زبان: فارسی-انگلیسی

نوبت انتشار: فصلنامه

هزینه انتشار: دارد. طبق ضوابط انجمن فیزیک ایران

دسترسی: آزاد

نمایه شده: DOAJ, SJR, Elsevier, Scopus, ISC,.....

CC-BY-NC : CC License

تحت نظارت وف ایرانی