مجله پژوهش فیزیک ایران به صورت فصل نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. دسترسی به مجله آزاد است ونشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است. مقالات پس از پذیرش طبق تعرفه انجمن فیزیک ایران هزینه نشر مى پردازند.

انجمن فیزیک ایران  صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت ویراستاران را منصوب می‌کند. هیئت ویراستاران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

 ناشر: مرکز نشر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چاپ: چاپخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی