مجله پژوهش فیزیک ایران به صورت فصل نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. دسترسی به مجله آزاد است و نشر مقاله در این مجله هیچ هزینه ای ندارد.

انجمن فیزیک ایران  صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت ویراستاران را منصوب می‌کند. هیئت ویراستاران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

 ناشر: مرکز نشر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چاپ: چاپخانه دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف بومی