آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3145
تعداد پذیرش 1293
تعداد عدم پذیرش 1471

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1132
تعداد مشاهده مقاله 116148
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86836
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 2144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 17 روز

تحت نظارت وف ایرانی