آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2849
تعداد پذیرش 767
تعداد عدم پذیرش 1267

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 1065
تعداد مشاهده مقاله 7741
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6746
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 38 روز
زمان پذیرش 393 روز
زمان عدم پذیرش 21 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 490 روز

تحت نظارت وف بومی