آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2823
تعداد پذیرش 764
تعداد عدم پذیرش 1254

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 1065
تعداد مشاهده مقاله 4385
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1717
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 40 روز
زمان پذیرش 420 روز
زمان عدم پذیرش 19 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 525 روز

تحت نظارت وف بومی