آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 590
تعداد پذیرش 193
تعداد عدم پذیرش 286

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1132
تعداد مشاهده مقاله 130753
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 100342
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 229 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز

تحت نظارت وف ایرانی