آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 706
تعداد پذیرش 222
تعداد عدم پذیرش 333

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1157
تعداد مشاهده مقاله 163996
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120757
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 136 روز

تحت نظارت وف بومی