آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3099
تعداد پذیرش 1274
تعداد عدم پذیرش 1450

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1112
تعداد مشاهده مقاله 103478
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78479
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 56 روز
متوسط زمان پذیرش 2173 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 14 روز

تحت نظارت وف بومی