آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3054
تعداد پذیرش 1251
تعداد عدم پذیرش 1427

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1092
تعداد مشاهده مقاله 91725
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67409
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 56 روز
متوسط زمان پذیرش 2210 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 12 روز

تحت نظارت وف بومی