آیین نامه اخلاق علمی انجمن فیزیک ایران تعاریف 1 .جعل: یعنی ساختن داده های غیرواقعی یا دادن گزارش غیرواقعی یا ثبـت غیرواقعـی آنچـه روی نـداده است. 2 .فریب: دست بردن در داده ها؛ حذف، تعدیل، یا افزودن به داده ها، به گونـه ای کـه آنچـه ارائـه مـی شـود کاری نو بنماید، یا نظریه ای خاص با اینکار درست یا نادرست جلوه کنـد. فریـب مـی توانـد دسـتکاری کردن عمدی در دستگاه ها و روندهای آزمایش باشد، به گونه ای که نظریه ای خاص درست یا نادرسـت جلوه کند. 3 .تقلب: استفاده از داده ها یا نتیجه های پژوهشی مستند شدة دیگران بدون اجازه و بدون اشاره بـه مأخـذ؛ استفاده از نرمافزار علمی، برنامه، ابزار آزمایشگاهی دیگری بدون اجازه و انجام پژوهش با آن. 4 .انتحال: استفاده از بخش های قابل ملاحظه یا تأثیرگذار از متن، مفاهیم و یا ترجمة مقاله ها و یا سـندهای دیگر که قبلاً به چاپ رسیده اند، به گونه ای که تلقین اصالت کند. متن برگرفته از مقالات دیگر، حتی بـا وجود ارجاع مناسب، در صورتی که با ادبیات جدید بازنویسی نشود و یا در درون گیومه گذاشته نشود، نمونة انتحال است. رفتار غیراخلاقی پژوهشی الف: تعریف اگر در هر یک از مراحل بالا، اجرا، و گزارش طرحهای پژوهشی یکی از موارد چهارگانة جعل، فریب، تقلـب و انتحال صورت بگیرد، رفتار غیراخلاقی پژوهشی صورت گرفته است. ب: تبصره پژوهشگران فهرست نویسندگان باید محدود به کسانی باشد که سهم مؤثر در پدید آوردن اثر داشته اند. 1 .نام نبردن از کسانی که سهم مؤثری داشته اند مصداق رفتار غیر اخلاقی پژوهشی است. 2 .افزودن نام یک یا چند نفر که سهمی مؤثر در اثرنداشته انـد در فهرسـت نویسـندگان مصـداق رفتـار غیـر اخلاقی پژوهشی است. داوران 1 .استفاده از دستاورد اثر، به نام خود یا دیگری مصداق رفتار غیر اخلاقی پژوهشی است. 2 .در صورتی که داور در حال پژوهش روی همان موضوع یا موضوعی مرتبط باشد، باید به ناشر اعلام کند و از داوری و استفاده از داده های مقاله دهنده پرهیز کند. مراحل برخورد با رفتار غیراخلاقی علمی 1 .تشکیل کمیته اخلاقیات از سوی انجمن فیزیک ایران 2 .دریافت مکتوب اتهام از سوی یک سازمان یا شخصیت علمی به وسیلة انجمن فیزیک ایران. 3 .اعلام مراتب به کمیتة اخلاقیات از سوی رئیس انجمن فیزیک ایران. 3-1 .بررسی اولیه به وسیلة کمیتة اخلاقیات و بررسی اینکه آیا اتهام اعتبـاری دارد و اینکـه پـژوهش و تفحص لازم است یا خیر؟ 3-2 .در صورت لزوم، جمع آوری اسناد و ارزیابی آن اسناد و تهیة یک صورتجلسه مبنی بـر وارد بـودن یا نبودن اتهام. 3-3 .ارسال صورتجلسه به رئیس انجمن فیزیک ایران همراه با پیشنهادهای تنبیهی در صورتی که اتهـام، وارد تشخیص داده شود. تبصره: طرح موضوع در هیأت مدیرة انجمن فیزیک ایران و اتخاذ تصمیمات تنبیهـی نهـایی کـه در چهـارچوب اختیارات انجمن باشد. اقدامات انجام شده به آگاهی کمیته خواهد رسید

تحت نظارت وف بومی