همه مقاله های ارائه شده پس از بررسی اولیه سردبیر توسط حداقل دو فرد متخصص در موضوع داوری می شوند.تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. ویراستاران این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت لزوم مقاله‌ای را نپذیرند یا ویرایش کنند.

بررسی  و داوری مقاله ها  در مجله پژوهش فیزیک ایران رایگان است. نشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است. مقالات پس از پذیرش طبق تعرفه انجمن فیزیک ایران هزینه نشر مى پردازند.

هزینه انتشار قبل از تاریخ 1401/03/31

اعضای انجمن 700 هزار تومان         سایرین  یک میلیون تومان

هزینه انتشار بعد از تاریخ 1401/03/31

اعضاى انجمن 1200000 تومان       سایرین  1500000 تومان

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی