همه مقاله های ارائه شده پس از بررسی اولیه سردبیر توسط حداقل دو فرد متخصص در موضوع داوری می شوند.تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. ویراستاران این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت لزوم مقاله‌ای را نپذیرند یا ویرایش کنند.

بررسی  و داوری مقاله ها  در مجله پژوهش فیزیک ایران رایگان است. نشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است. مقالات پس از پذیرش طبق تعرفه انجمن فیزیک ایران هزینه نشر مى پردازند.

هزینه انتشار

تا تاریخ ١٤٠٠/٣/٣١ 

اعضاى انجمن ٤٠٠ هزار تومان       سایرین ٧٠٠ هزار تومان

پس از ١٤٠٠/٣/٣١

اعضاى انجمن ٧٠٠ هزار تومان     سایرین یک ملیون تومان