هدف از انتشار مجله پژوهش فیزیک ایران تنها ثبت کارهای انجام شده توسط پژوهشگران نیست بلکه از اهداف اصلی آن ایجاد ارتباط علمی فعال بین محققین است که از طریق خواندن مقالات یکدیگر و نقد و بررسی آنها میسر می‌شود. هیئت ویراستاران مجله امیدوار است که از این طریق امکان آشنایی سریع تر و بهتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در آغاز پژوهش خود هستند با حوزه‌های پژوهشی جدید فیزیک فراهم ‌شود.

 مقاله‌های این مجله شامل مروری، پژوهشی(نظری و تجربی) و یادداشت پژوهشی در زمینه فیزیک است. مقاله‌های مروری فقط با دعوت هیئت ویراستاران پذیرفته می‌شوند و سایر مقاله‌ها از بین مقاله‌های رسیده با کمک داوران انتخاب می‌شوند.

 تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. ویراستاران این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت لزوم مقاله‌ای را نپذیرند یا ویرایش کنند. هر مقاله حداقل توسط دو متخصص مناسب داوری می‌شود. توصیه می شود مؤلفین  هنگام ارسال مقاله فهرستی از داوران پیشنهادی خود را به مجله اعلام کنند.

 • مقاله‌های به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی یا به زبان انگلیسی با چکیده مبسوط فارسی برای بررسی و نشر پذیرفته می‌شود. انتظار می‌رود که هر مقاله پژوهشی حاوی یافته‌(های) پژوهشی مشخصی باشد. این یافته بایستی به صراحت مشخص شود و از کارهای دیگران تفکیک گردد. در صورتی که در مقاله‌ای به ضرورت از نتایج منتشر شده مؤلف یا دیگری استفاده شود باید با حفظ امانت و عرف به منابع اصلی ارجاع داده شود.
 • مقاله‌ها باید به شکل الکترونیکی شامل نسخه‌های Word و Pdf از طریق وبگاه مجله ارسال شوند. هر مقاله باید کامل و شامل کلیه منحنی‌ها و جداول ارائه شده باشد.
 •  تمام صفحات مقاله و تمام جدول‌ها و شکل‌ها شماره‌گذاری شود.
 • در مقاله‌های به زبان فارسی تمام اعداد در متن، فرمول‌ها و جدول‌ها فارسی تایپ شوند.
 • عنوان مقاله کوتاه ولی گویا و جامع باشد.
 • شکل‌ها، منحنی‌ها، و جدول‌ها با کیفیت خوب تهیه شود. به طوری که بتوان مستقیماً از آنها در چاپ استفاده کرد. هر شکل لازم است یک زیرنویس و هر جدول یک سرنویس شماره‌بندی شده با توضیحات کافی داشته باشد. اطلاعات زیر شکل‌ها و سرنویس جدول‌ها گویا باشد.
 • فهرست منابع برحسب تقدم استفاده منبع در متن شماره‌گذاری شود. منابع بیگانه به ترتیب شامل حرف یا حروف اول نام
 •  نام نویسنده(ها) ، نام خانوادگی، مخفف نام نشریه، جلد، سال انتشار و صفحه شروع مقاله باشد. در صورتی که منبع مورد استفاده هنوز در مجله‌ای چاپ نشده باشد، با حفظ ترتیب فوق، به جای مشخصات مجله، عنوان کامل مقاله، مشخصات مؤسسه‌ای که پیش چاپ مقاله را منتشر کرده است یا شماره پیش چاپ در شبکه اینترنت قید شود. همه منابع از جمله منابع فارسى نیز بایستى به زبان انگلیسى آورده شوند وبراى این گونه منابع در انتهاى منبع در پرانتز ذکر شود(persian)
 • همراه هر مقاله فارسی بایستی اطلاعاتی به زبان انگلیسی شامل: عنوان، نام نویسندگان، نام مؤسسه محل کار، چکیده مبسوط، حداکثر 6 واژه کلیدی در ابتدای فایل ارسالی مقاله ارائه شود. برای مقاله‌های به زبان انگلیسی نیز لازم است عنوان، نام نویسندگان، نام مؤسسه محل کار، چکیده مبسوط و واژه‌های کلیدی به زبان فارسی ارسال شود. در هر صورت مقاله‌ها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند.
 • از نویسندگان محترم تقاضا می شود مقاله خود را مطابق نمونه ( Template) مجله که در این لینک  قابل دانلود است آماده کرده  و سپس فایل های word و pdf خود را در قالب مذکور ارسال نمایند.
 • نشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است. مقالات پس از پذیرش طبق تعرفه انجمن فیزیک ایران هزینه نشر مى پردازند.
نویسندگان در هنگام ثبت مقاله بایستی سه فایل WORD, PDF مقاله و فرم تکمیل شده واگذاری حق انتشار مقاله را،تکمیل و بارگذاری نمایند. در غیر این صورت روند بررسی آغاز نخواهد شد.

 مقاله‌های این شماره و همه مقاله‌های گذشته را می‌توان از وبگاه مجله (http:/ijpr.iut.ac.ir) دریافت کرد.

 

تحت نظارت وف ایرانی