آ

ا

ب

پ

ج

ح

خ

د

ر

س

ش

ص

ع

ف

ق

ک

م

ن

تحت نظارت وف بومی