آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ع

ف

ق

ک

م

ن

ه

تحت نظارت وف ایرانی