اخبار
سر دبیر جدید مجله (24-10-1401) با پیشنهاد انجمن فیزیک ایران و تایید کمسیون نشریات وزارت عتف آقاى دکتر رضا عسگرى، استاد پژوهشگاه دانش هاى بنیادى و عضو هیات دبیران مجله پژوهش فیزیک ایران ، به عنوان سردبیر جدید مجله پژوهش فیزیک ایران انتخاب شدند  ایشان جانشین دکتر سید محمد امینى مى شوند که بیش از ٢٥ سال در این سمت بودند.   افزایش هزینه نشر مقاله با تصویب هیات مدیره انجمن فیزیک ایران از تاریخ اول تیرماه ١٤٠١ هزینه نشر مقاله در مجله پژوهش فیزیک ایران به قرار زیر است. براى اعضاى انجمن فیزیک ایران   ١٢٠٠٠٠٠٠ریال براى سایرین   ١٥٠٠٠٠٠٠ریال     پیام ...

مطالعه بیشتر

تحت نظارت وف ایرانی