اخبار
راهنمای داوری مقاله های علمی 98/7/2مقاله های علمی- پژوهشی را پیش از انتشار متخصصانی از همان رشته ارزیابی می کنند. به این کار ارزیابی همتایان ( peer – review) گفته می شود. اغلب، برای سادگی، این کار را داوری می نامیم. داوران به طور معمول آموزش کافی برای این کار نمی بینند. به همین دلیل مجله نیچر چندی پیش یک راهنمای داوری به شکل کاربرگ (worksheet) منتشر کرد که از اینجا قابل دریافت است. توضیحات تفصیلی آن را اینجا ببینید.اگر حوصله هیچکدام را ندارید می توانید نگاهی به خلاصه زیر بیندازید. این راهنما نه تنها برای داوری مقاله که برای تصحیح پایان نامه ها و ...

مطالعه بیشتر

تحت نظارت وف بومی