سردبیر


سیدمحمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • m_aminicc.iut.ac

مدیر مسئول


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langarisharif.edu

دبیر اجرایی


کیوان آقابابائی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • samaniiut.ac.ir

هیات دبیران


کیوان آقابابائی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • samaniiut.ac.ir

هیات دبیران


سید محمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • m_aminicc.iut.ac

هیات دبیران


حبیب تجلی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

 • habibtajalliyahoo.com

هیات دبیران


منصور حقیقت گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

 • m.haghighatshirazu.ac.ir

هیات دبیران


سهراب راهوار دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

اختر فیزیک - کیهان شناسی

 • rahvarsharif.edu

هیات دبیران


محمودرضا روحانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا

 • rouhanikyahoo.com

هیات دبیران


هادی سلامتی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • salamaticc.iut.ac.ir

هیات دبیران


رضا عسگری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 • asgaritheory.ipm.ac.ir

هیات دبیران


ظفراله کلانتری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • zafarkalantarigmail.com

هیات دبیران


محمد لامعی رشتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

 • mlamehiaeoi.org.ir

هیات دبیران


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langarisharif.edu

هیات دبیران


علیرضا مشفق دانشگاه صنعتی شریف

فیزیک سطح، لایه های نازک و نانو تکنولوژی

 • moshfeghsharif.edu

هیات دبیران


میرفائز میری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تهران

 • mirfaez_miriut.ac.ir

هیات دبیران


حمید نادگران گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

 • nadgaranshirazu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


حسن جلالی مرکز زبان. دانشگاه صنعتی اصفهان

 • h.jalalicc.iut.ac.ir

ویراستار


محمد حسن علامت ساز دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • alamatsacc.iut.ac.ir

مدیر نشریه


بهاره صادقی دانشگاه صنعتی اصفهان

 • b.sadeghi1985gmail.com

تحت نظارت وف ایرانی