سردبیر


سیدمحمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • m_aminicc.iut.ac

مدیر مسئول


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langarisharif.edu

دبیر اجرایی


کیوان آقابابائی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • samaniiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کیوان آقابابائی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • samaniiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • m_aminicc.iut.ac

اعضای هیات تحریریه


حبیب تجلی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

 • habibtajalliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


منصور حقیقت گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

 • m.haghighatshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سهراب راهوار دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

اختر فیزیک - کیهان شناسی

 • rahvarsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


محمودرضا روحانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا

 • rouhanikyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


هادی سلامتی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • salamaticc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا عسگری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 • asgaritheory.ipm.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ظفراله کلانتری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

فیزیک هسته ای، همجوشی هسته ای، هسته ها و اتمهای کائونی، پروتون تراپی، نوترون تراپی شتابگرهای ذرات

 • zafarkalantarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد لامعی رشتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

 • mlamehiaeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langarisharif.edu

اعضای هیات تحریریه


علیرضا مشفق دانشگاه صنعتی شریف

فیزیک سطح، لایه های نازک و نانو تکنولوژی

 • moshfeghsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


میرفائز میری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تهران

 • mirfaez_miriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمید نادگران گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

 • nadgaranshirazu.ac.ir

تحت نظارت وف بومی