سردبیر


سیدمحمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • m_aminiatcc.iut.ac

مدیر مسئول


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langariatsharif.edu

دبیر اجرایی


کیوان آقابابائی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • samaniatiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کیوان آقابابائی سامانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • samaniatiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمد امینی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • m_aminiatcc.iut.ac

اعضای هیات تحریریه


حبیب تجلی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

 • habibtajalliatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سهراب راهوار دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

اختر فیزیک - کیهان شناسی

 • rahvaratsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


محمودرضا روحانی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا

 • rouhanikatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


هادی سلامتی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • salamatiatcc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا عسگری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 • asgariattheory.ipm.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ظفراله کلانتری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

فیزیک هسته ای، همجوشی هسته ای، هسته ها و اتمهای کائونی، پروتون تراپی، نوترون تراپی شتابگرهای ذرات

 • zafarkalantariatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد لامعی رشتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

 • mlamehiataeoi.org.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدا... لنگری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • langariatsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


علیرضا مشفق دانشگاه صنعتی شریف

 • moshfeghatsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


میرفائز میری دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تهران

 • mirfaez_miriatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمید نادگران گروه فیزیک، دانشگاه شیراز

 • nadgaranatshirazu.ac.ir

تحت نظارت وف بومی