دفتر مجله:

 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله پژوهش فیزیک ایران،

 کد پستی: 8415683111

تلفن: 33912878(031)

 نمابر: 33912626(031)

 پست الکترونیکی: IJPR@cc.iut.ac.ir

 نشانی وبگاه : http://ijpr.iut.ac.ir


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image

تحت نظارت وف بومی