نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه نیهون ژاپن

3 دانشگاه توکیو ژاپن

چکیده

  در این مقاله طیف جرم ناوردای Λ (1405) → ( Σπ ) که در واکنش برخورد دو پروتون پر انرژی در مرکز جرم به وجود می ‎ آید بررسی و محاسبه شده است. در برخورد PP فرایند تولید ساختار Λ (1405) را در نظر گرفته و آهنگ واپاشی آن به کانال ( Σπ ) را با محاسه عناصر T -ماتریس و استفاده از روش تابع گرین محاسبه کرده‌ایم. در نهایت نتایج به دست آمده را با یکی از داده ‎ های تجربی موجود ( ANKE ) برای نخستین بار مقایسه کرده و با تحلیل این نتایج به روش X2 و به دست آوردن ترازهای اطمینان، صحت نظریه خود را بررسی کرده ‎ ایم. طیف نتایج برازش محاسبات حاضر با داده ‎ های تجربی ANKE نشان می ‎ دهد که در نظر گرفتن Λ (1405) به عنوان حالت میانی در برخورد پروتون ‎ های پر انرژی فرض درستی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Λ(1405) production in p+p→p+K+Λ(1405) reaction

نویسندگان [English]

  • M Hassanvand 1
  • SZ Kalantari 1
  • Y Akaishi 2
  • T Yamazaki 3

چکیده [English]

  In this paper, the invariant mass spectra of Λ (1405)→(Σπ)0 in high energy proton-proton collisions in center of mass frame have been theoretically investigated. In pp < /i> collision the Λ (1405) formation possibility has been taken into account and its decay rate to (Σπ)0 channel, has been calculated with T-matrix elements and Green’s function method. Finally, the results have been compared with the ANKE data for the first time, and using X2 method the confidence level diagrams have been obtained. The X2 fitting shows a good agreement between experimental data and the ones obtained in current paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exotic nuclei
  • deeply bound kaonic nuclear states
  • Λ(1405) state
  • ANKE data

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی