نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  با استفاده از محاسبات کوانتومی مبتنی بر نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل، خواص الکترونی انبوهه آهن و کبالت و همچنین آلیاژ آهن و کبالت محاسبه شد و سپس با اعمال نظریه توابع وانیر و فاز بری، رسانایی ذاتی غیر عادی هال در این ساختارها استخراج گردید. مشاهده شد که شکافتگی­های نواری ناشی از برهم‌کنش اسپین­مدار در تراز فرمی، سهم اصلی را در انحنای بری داراست. نتایج به دست آمده توافق قابل قبولی با اندازه­گیری­های تجربی اخیر نشان می­دهد و بنابراین پیش­بینی می­شود عمده رسانش در حالت انبوهه، رسانش ذاتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

First-principles study of Berry curvature and intrinsic anomalous Hall conductivity in ferromagnetic materials using Maximally localized Wannier function

نویسندگان [English]

  • H Jebeli
  • S J Hashemifar
  • H Akbarzadeh
  • Z Torbatian

چکیده [English]

 Electronic properties for bcc Fe and hcp Co in bulk state and also Fe-Co alloy were calculated by quantum calculation based on density functional theory and pseudopotential method. Combination of Wannier function and Berry phase theory was used for calculation of anomalous Hall conductivity in above structures. It was seen that split of band by the spin orbit interaction, lying on the Fermi level, has a major role in Berry curvature. Acquired results agree with experimental ones and thus it seems that conductivity in bulk state is intrinsic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximally localized Wannier function
  • Fe
  • Co
  • Fe-Co alloy
  • Berry curvature
  • intrinsic anomalous Hall conductivity

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی