نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

  در ا‌ین مقاله، با استفاده از حالت‌های همدوس غیرخطی روی سطح کره، برهم‌نهی حالت‌های مزبور را معرفی می‌کنیم. سپس خواص اپتیک کوانتومی حالت‌های برهم‌نهی شده جدید را بررسی و با خواص متناظر حالت‌های همدوس اولیه مقایسه‌ خواهیم کرد. به طور مشخص، برای برهم‌نهی حالت‌های همدوس روی سطح کره، توزیع شمارش فوتونی، پارامتر مندل، درجه همدوسی، چلاندگی کودراتوری و تابع ویگنر را محاسبه کرده و اثر خمیدگی فضا بر ویژگی‌های مزبور را به دست می‌آوریم. سرانجام، با استفاده از سامانه یون به دام افتاده، طرحواره‌ای فیزیکی برای تولید برهم‌نهی حالت‌های همدوس بر سطح کره ارائه خواهیم کرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Superposition of nonlinear coherent states on a sphere

نویسندگان [English]

  • T Hosseinzadeh
  • A Mahdifar
  • E Amooghorban

چکیده [English]

 In this paper, by using the nonlinear coherent states on a sphere, we introduce superposition of the aforementioned coherent states. Then, we consider quantum optical properties of these new superposed states and compare these properties with the corresponding properties of the nonlinear coherent states on the sphere. Specifically, we investigate their characteristics function, photon-number distribution, Mandel parameter, quadrature squeezing, anti-bunching effect and Wigner function, and obtain the curvature effect on the properties of the superposed states. Finally, by using the trapped atom system, we introduce a theoretical scheme to generate superposition of the coherent states on the sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonlinear coherent states on sphere
  • superposition of states
  • generation of coherent state

تحت نظارت وف ایرانی