نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

  در این مقاله به کمک روش تابع گرین و تقریب هماهنگ، ضریب عبور فونونی یک زنجیره جرم - فنر متناهی را در حضور برهم‌کنش کوهن بررسی می کنیم. این سامانه به دو هادی ساده فونونی که در آنها هر جرم فقط با همسایه های اول خود برهم‌کنش دارد، متصل است. نتایج نشان می دهد برای موردی که در سامانه مرکزی نیز برهم‌کنش همسایه اول وجود دارد، حضور برهم‌کنش کوهن باعث تغییر ماهیت فیزیکی سامانه مرکزی از ماهیت فیزیکی هادی ها شده که این امر باعث ظهور قله ها و دره هایی در طیف ضریب عبور فونونی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Kohn anomalies on the phonon transport of a mass-spring chain

نویسندگان [English]

  • H Rabani
  • M Mardaani
  • M Mardaani
  • F Soleymani-fard

چکیده [English]

 In this paper, we investigate the phonon transmission coefficient of a mass-spring in the presence of Kohn interaction by using Green’s function method within the harmonic approximation. This system is embedded between two simple phononic leads including only the nearest neighbor interactions. The results show that the presence of Kohn and the nearest neighbor interactions in the center wire makes a difference between the physics of center wire and leads. This causes some peaks and valleys to appear in the phonon transmission coefficient spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonon transport
  • Kohn anomaly
  • Green’s function
  • harmonic approximation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی