نویسندگان

دانشگاه پیام‌ نور تهران

چکیده

در این مقاله، اثرات پراکندگی وابسته به اسپین بر روی خواص ترابرد الکتریکی و درهم‌تنیدگی الکترون‌ها، مانند جریان الکتریکی، رسانش الکتریکی، عامل فانو، نوفه شلیکی و درجه درهم‌تنیدگی، را در یک سیستم‌ مزوسکوپیکی مانند سیم‌های کوانتمی متصل به دو الکترود نیمه ‌بی‌نهایت ایده‌ال بررسی می‌کنیم. محاسباتمان مبتنی بر روش ماتریس انتقال در تقریب جرم مؤثر می‌باشد. با استفاده از فرمول‌بندی لاندائور و ضریب عبوردهی، وابستگی کمیات مذکور به پارامترها مانند نوع چاه (سد) پتانسیل، طول و عرض چاه (سد) پتانسیل، انرژی الکترون عبوری، دما و ولتاژ اعمالی به طور نظری برحسب تغییرات انرژی فرمی بررسی می‌شوند. در ادامه، تأثیر عوامل مذکور در نانوساختار مورد بررسی قرار گرفته است. کاربرد نتایج حاضر می‌تواند در طراحی دستگاه‌های اسپینترونیکی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of electrical transport properties and electron entanglement in inhomogeneous quantum wires

نویسندگان [English]

  • A A Shokri
  • M Shalileh

چکیده [English]

In this paper, we have investigated the spin-dependent transport properties and electron entanglement in a mesoscopic system, which consists of two semi-infinite leads (as source and drain) separated by a typical quantum wire with a given potential. The properties studied include current-voltage characteristic, electrical conductivity, Fano factor and shot noise, and concurrence. The calculations are based on the transfer matrix method within the effective mass approximation. Using the Landauer formalism and transmission coefficient, the dependence of the considered quantities on type of potential well, length and width of potential well, energy of transmitted electron, temperature and the voltage have been theoretically studied. Also, the effect of the above-mentioned factors has been investigated in the nanostructure. The application of the present results may be useful in designing spintronice devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrical transport
  • entanglement
  • concurrence
  • Coloumb repulsion
  • Bulge quantum wires

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی