نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله فرمول‌بندی بهینه مدل BCS با استفاده از تابع توزیع احتمال هم‌دما ارائه و تأثیر افت و خیز‌های آماری بر رفتار ترمودینامیکی هسته‌های بررسی شده است. در ابتدا مقدار میانگین پارامتر گاف و سپس انرژی، آنتروپی و ظرفیت گرمایی محاسبه شده‌اند. نتایج حاصله با نتایج مدل استاندارد BCS و نتایج روش تقریب مسیر ایستایی باضافه تقریب فاز کاتوره‌ای(SPA+RPA) مقایسه شده‌اند. نشان داده‌ایم که رفتار ظرفیت گرمایی بر حسب دما حاصل از به کارگیری روش بهینه BCS، در مقایسه با نتایج حاصل از سایر مدل‌ها به ظرفیت گرمایی تجربی شبیه تر است. قله مشاهده شده در این کمیت به عنوان گذار از فاز جفت شده به فاز معمولی تفسیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of the BCS model for small systems and thermodynamic properties of 96-97Mo

نویسندگان [English]

  • Z Kargar
  • V Dehghani

چکیده [English]

In this paper, we have presented the optimized BCS formalism using the isothermal probability distribution. The effect of statistical fluctuations on thermodynamical properties of nuclei has been investigated. The average gap parameter is calculated and then the energy, the entropy and the heat capacity are evaluated. The resulting values are compared with results of the standard BCS and the Static Path Approximation plus Random Phase Approximation, (SPA+RPA). We have shown that the resulting heat capacity versus temperature using the optimized BCS model is very similar in shape to the experiments in the other models. The peak in the heat capacity is interpreted as the transition from the paired to the normal phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BCS
  • statistical fluctuations
  • isothermal probability distribution96-97Mo

تحت نظارت وف ایرانی