نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر برهم‌کنش دوقطبی- دوقطبی بین ذرات غبار، بر روی نوسان‌های عرضی یک بلور غباری یک بعدی پرداخته‌ایم. برای چگالی الکترون‌ها و یون‌ها از توزیع بولتزمن استفاده کرده و بار دانه‌های غبار را منفی فرض کرده‌ایم. معادله حرکت ذرات غبار در یک زنجیره یک بعدی به دست آمده و نشان داده ‌شده است که جهت‌گیری دوقطبی‌ها اثر مهمی بر روی حرکت ذرات غبار دارند و به شکل قابل ملاحظه‌ای فرکانس نوسان را تغییر می‌دهند. همچنین در تقریب طول ‌موج‌های بلند، برای تحول دامنه نوسان‌های غیرخطی، یک معادله شرودینگر غیرخطی به دست آمده و نشان داده شده است که نه تنها جواب سالیتون‌های روشن بلکه سالیتون‌های تاریک هم وجود دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the dust’s electric dipole moment on transverse oscillations of the one dimensional dusty crystals

نویسندگان [English]

  • S Karimi
  • H Hakimi Pajouh

چکیده [English]

In this paper, we investigated the effect of dipole-dipole interaction between the dust particles on the transverse oscillation of one dimensional dusty crystal. We used the Boltzmann distribution for the electrons and ions density and assumed that dust particles are negatively charged. The equation of motion for dust particles in this one dimensional chain was obtained. It is shown that the direction of dipoles plays an important role in the motion of dusts and significantly changes the oscillation frequency. Also, in the long wavelength approximation, a nonlinear Schrödinger equation for the evolution of the amplitude of the nonlinear oscillations was derived, showing that both the bright solitons and the dark solitons could exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dusty plasma crystal
  • stability domain
  • envelope soliton

تحت نظارت وف ایرانی