نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت تنگابست با فرض برهمکنش نزدیک‌ترین همسایه به بررسی رسانش و چگالی حالت‌های الکترونی یک نانو بلور نامتناهی با ساختار مکعبی ساده شامل یک بار یا دوقطبی الکتریکی واقع در سطح مقطع آن می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که با انتقال بار الکتریکی از مرکز به سمت سطح نانو بلور، ضریب عبور سامانه افزایش می‌یابد درحالی‌که انتقال دوقطبی از مرکز به سمت سطح نانو بلور رسانش سامانه را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of position variation of an electrical charge or dipole on the electronic transport of a simple cubic nanocrystal

نویسندگان [English]

  • M Mardaani
  • H Rabani
  • F Aghababaei

چکیده [English]

In this paper, we investigate the electrical conductance and density of states of a nanocrystal including an electrical charge or dipole located at cross section of nanocrystal by using Green’s function method in the nearest neighbor tight-binding approach. The results show that moving the electrical charge from center to the edge of the nanocrystal increases the system transmission coefficient. In contrast, shifting the electrical dipole from the center to the edge of the nanocrystal, decreases of the system conductance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrical chatge
  • electrical dipole
  • Green’s function
  • tight-binding
  • conductance

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی