نویسنده

چکیده

در این پژوهش نشان داده شده، نسبت تعداد میوئون به تعداد الکترون، ، در بهمن‌های گسترده هوایی در ارتفاعات زیاد کمیت مناسبی برای به کارگیری در تخمین جرم پرتوهای کیهانی اولیه است. نسبت مذکور برای بهمن‌های هوایی شبیه‌سازی شده ناشی از پرتوهای کیهانی با جرم‌ها و انرژی‌های مختلف، در 100 عمق متفاوت از بالای جو تا سطح دریا به دست آمد. براساس این نتایج، رابطه‌ای تجربی بین و جرم ذره اولیه بهمن به دست آمد. به کمک این رابطه، جرم ذره اولیه دسته‌ای دیگر از بهمن‌های شبیه‌سازی شده، تخمین زده شد. با افزایش ارتفاع مشاهدات، بهبود در دقت تخمین جرم ذرات اولیه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Longitudinal profile of Nµ/Ne in extensive air showers: Implications for cosmic rays mass composition study

نویسنده [English]

  • D Purmohammad

چکیده [English]

Nµ/Ne, muon to electron population ratio in extensive air showers at high altitudes has been shown to be a suitable estimator of primary cosmic rays mass composition. This study is based on simulated extensive air showers. The Nµ/Ne ratio has been obtained in 100 depths from the top of the atmosphere to the sea level for different primary particle masses and energies. An empirical relation between cosmic ray atomic mass and Nµ/Ne has been obtained. The relation has then been used for estimation of atomic masses of progenitors of another set of simulated showers. Although the estimated masses are rough, the accuracy of the estimation improves with observation altitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmic rays
  • extensive air showers
  • cosmic ray mass composition
  • muon to electron ratio

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی