نویسندگان

چکیده

تأثیر یون‌های فلزی +3Al بر روی کیفیت اپتیکی، سرعت رشد، شکل و ساختار بلور پتاسیم دی هیدروژن فسفات (KDP) مورد بررسی قرار گرفت. بلورها به روش بلور دانه‌گذاری در محلول با غلظت معین و رشد خود به خودی در دمای اتاق تهیه شدند. بررسی طیف FTIR حاکی از خنثی‌سازی گسترده گروه O-H وابسته به بلور KDP توسط یون‌های +3Al می‌باشد. طیف UV-Visible بلور حاوی ناخالصی +3Al افزایش ناخواسته جذب در ناحیه فرابنفش nm300-200 با قله‌ای در nm270 را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد افزایش جذب در این ناحیه بیشتر به دلیل جانشینی یون‌های +3Al به جای فسفر به عنوان واحدهای مولکولی -2(4AlO) در شبکه بلور KDP باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the metal ions effect on the growth of KDP crystal with emphasize on Al3+ ions effect

نویسندگان [English]

  • H Sarvalishah
  • A H Rezvani
  • H Fakhraian
  • H Jalily

چکیده [English]

Effect of Al3+ ions on the optical quality, growth rate, shape, and structure of potassium dihydrogen phosphate (KDP) crystal was investigated. Growth method was based on the “point seed” method in a solution with optimum concentration, following spontaneous growth at room temperature. FTIR spectrum showed neutralization of O-H group in KDP crystal by Al3+ ions. UV-Visible spectrum of the crystal containing Al3+ displayed an undesirable increase of the optical absorption in the 200-300 nm region with a maximum at 270 nm. It seems that the absorption in the 200-300 nm region is due to substitution of phosphorus by Al ions. In fact, (AlO4)2- ions are present in the KDP crystals and give rise to ultraviolet absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KDP crystal
  • harmonic generations
  • growth rate
  • growth from solutions
  • impurity

تحت نظارت وف ایرانی