نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

نانوذرات کلسیم فلوراید با ناخالصی‌های تولیم و سریم برای اولین بار به روش هیدروترمال ساخته شدند. نمونه‌های به دست آمده با استفاده از روش‌های پراش پرتوی‌ ایکس و EDS مورد تحلیل قرار گرفتند. اندازه ذرات با استفاده از فرمول شرر در حدود nm36 به دست آمد. همچنین شکل و اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد. برای تعیین تعداد قله‌‌های منحنی درخشش گرمالیانی این نانوذرات از روش CGCD استفاده شد و دو قله همپوشان در دماهای 402 و 457 کلوین برای آن تعیین شدند. سایر مشخصات دزیمتری این فسفر مثل محو شدگی، قابلیت استفاده مجدد و پاسخ دز، این ماده را به عنوان یک نامزد مناسب برای دزیمتری در دزهای بالا معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and thermoluminescence properties of CaF2:Tm,Ce nanoparticles

نویسندگان [English]

  • M Zahedifar
  • E Sadeghi

چکیده [English]

Calcium fluoride nanoparticles doped with thulium and cerium were synthesized as a novel nanostructure by using the hydrothermal method. The prepared samples were characterized by X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive spectrometer (EDS). The crystallite size of about 36 nm was estimated employing Scherer’s formula. Its shape and size were also observed by scanning electron microscope (SEM). Computerized glow curve deconvolution (CGCD) technique revealed two overlapping thermoluminescence glow peaks at around 402 and 457 K in the complex thermoluminescence glow curve of this phosphor. Other thermoluminescence characteristics of this phosphor such as fading, reuseability and dose response recommend it as a good candidate for high dose dosimetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticles
  • thermoluminescence
  • hydrothermal method, high dose dosimetry

تحت نظارت وف ایرانی