نویسندگان

چکیده

در این مقاله ساخت جت پلاسمای سرد سه گانه فشار اتمسفری از گاز های آرگون، هوا، اکسیژن و نیتروژن گزارش می شود و هم چنین اثر باکتری کشی آن بر روی باکتری های گرم منفی و مثبت مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک ساختار طولی برای الکترودها انتخاب شد، تا طول جت پلاسما افزایش یابد. خصوصیات الکتریکی، بیشینه طول جت، وابستگی طول جت به ولتاژ اعمالی و سرعت شارش گاز، غلظت گونه های فعال شیمیایی مانند ازن، اکسیژن اتمی و ترکیبات NOx و هیدروکسیل، بوسیله بیناب نمایی گسیل نوری، اندازه گیری شد. مشاهدات ما نشان داد که غلظت های اکسیژن اتمی و ازن در جت پلاسمای سه گانه بیشتر از جت تکی است. همچنین از این جت پلاسما، در استریلیزاسیون سطوح جامد و مایع برای زدودن باکتری های گرم- منفی و گرم- مثبت Escherichia coli و Streptococcus pyogenes استفاده شد و نتایج نشان دادند که دستگاه جت سه گانه در کشتن باکتری ها بسیار موثر است

عنوان مقاله [English]

Design and construction of triplet atmospheric cold plasma jet for sterilization

نویسندگان [English]

 • F. Sohbatzadeh
 • A. Hossienzadeh Colagar
 • S. Mirzanejhad
 • S. Motallebi
 • M. Farhadi
 • M Bagheri
 • H. Memariani
 • A. Valinataj
 • M. Mortazavi

چکیده [English]

In this paper, construction of triplet atmospheric plasma jet using argon, air, oxygen and nitrogen gases is reported. Bactericidal effect of the plasma jet is also investigated. To that end, longitudinal geometric configuration for the electrodes was chosen because it would increase the jet length. Electrical characteristics, jet length dependencies on the applied voltage and gas flow rate were decided, experimentally. Relative concentrations of chemical reactive species such as ozone, atomic oxygen, NOx compounds and hydroxyl were measured using optical emission spectroscopy. It was seen that atomic oxygen and ozone concentrations with triplet plasma jet are more than the concentration of single plasma jet. Triplet plasma jet was also used for sterilization of solid and liquid surfaces to disinfect gram-negative and gram-positive Escherichia coli and Streptococcus pyogenes bacteria. The results verified the effectiveness of the triplet plasma jet for killing bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • atmospheric pressure cold plasma jet
 • triplet plasma jet
 • sterilization by cold plasma

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی