نویسندگان

چکیده

در این مقاله، ابتدا یک رابطه تحلیلی برای جرم مؤثر وابسته به مکان برای میله کوانتومی به دست آورده شده است. سپس، تأثیر جرم مؤثر وابسته به مکان بر روی ضریب جذب اپتیکی و تغییرات ضریب شکست در میله کوانتومی بررسی شده است. محاسبات عددی با استفاده از هر دو جرم مؤثر ثابت و جرم مؤثر وابسته به مکان گردآوری شده است. در اینجا، ضریب جذب و ضریب شکست خطی، غیر خطی و کل به صورت تابعی از شدت اپتیکی فرودی و پارامترهای ساختاری سیستم از جمله طول میله و شعاع میله را محاسبه شده است. نتایج به دست آمده برای این کار نشان می‌دهند که جرم مؤثر وابسته به مکان نقش مهمی در ضریب جذب اپتیکی و تغییرات ضریب شکست مربوط به میله کوانتومی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of variable effective mass on optical properties of quantum rod

نویسندگان [English]

  • R. Khordad
  • B. Mirhosseini

چکیده [English]

In the present work, first an analytic relation for position-dependent effective mass in a quantum rod is obtained. Then, the effect of position-dependent effective mass on the intersubband optical absorption coeffcient and the refractive index change in the quantum rod is examined. Our numerical calculations are performed using both a constant effective mass and the position-dependent effective mass. We calculate the linear, nonlinear and total intersubband absorption coeffcient and refractive index change as a function of the incident optical intensity and structure parameters such as rod length and rod radius. The results obtained from the present work show that spatially varying electron effective mass plays an important role in the intersubband optical absorption coeffcient and refractive index change in a quantum rod.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum rod
  • linear and nonlinear optical properties
  • refractive index change

تحت نظارت وف ایرانی