نویسندگان

چکیده

در این مقاله نقش محرک سریع برای روش افروزش سریع- شوکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نیمه تحلیلی ارائه شده برای افروزش سریع- شوکی نشان می دهد که بهره هدف تابعی از طول موج لیزر افروزنده سریع است. برای محرک سریع با انرژی در حد انرژی بهینه و طول موج لیزر افروزنده کوتاهتر از 53/0 میکرون، مزیت روش افروزش سریع- شوکی برای سوخت فشرده شده با جرم در حد 2 میلی گرم به صورت کاهش انرژی کل افروزش سوخت و افزایش بهره هدف، با نمایه مزیت دست کم 2/1 حاصل می شود. با کوتاه شدن طول موج محرک افروزنده سریع، حداکثر انرژی افروزش سریع به سمت میل می کند و برای طول موج لیزر کمتر از 25/0میکرون مزیت بیشتری بدست نمی آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of fast ignitor in fast-shock ignition concept

نویسندگان [English]

  • S. A. Ghasemi
  • A. H. Farahbod

چکیده [English]

This paper deals with the role of fast ignitor in fast-shock ignition (FSI) concept. The semi-analytical model indicates that the FSI target gain is a function of fast ignitor laser wavelength. If the energy of fast ignitor driver is and the laser wavelength is less than 0.53 micron, then with a fuel mass about 2 mg the FSI has a considerable advantage over pure shock ignition and the figure of merit is better than 1.2. When the wavelength of fast ignitor becomes shorter, the approaches , and for wavelengths shorter than 0.25 micron no additional is advantage is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fast ignition
  • shock ignition
  • fast-shock ignition
  • inertial confinement fusion

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی