نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله با درنظر گرفتن درجات آزادی اسپین و آیزواسپین ذرات به فرمول‌بندی سه بعدی پراکندگی تفکیک سه نوکلئونی در تقریب مرتبه اصلی نموده‌ایم. بدین منظور ابتدا با درنظر گرفتن تقریبی که در انرژی‌های میانی و بالا معتبر است، یعنی جمله ناهمگن معادله فدیف، آن را با استفاده از روش سه بعدی به صورت تابعی از بردارهای فضای تکانه ژاکوبی می‌نویسیم. سپس با انتخاب دستگاه مختصات مناسب این معادله را به صورت تابعی از اندازه بردارهای تکانه و زوایای میان آنها برای حل عددی بازنویسی کرده ایم.در نهایت با به کار بردن پتانسیل دونوکلئونی B-Bonn به محاسبه سطح مقطع پراکندگی تفکیک پروتون-دوترون پرداخته و نتایج به دست آمده را با داده های تجربی مقایسه نموده ایم. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of proton-deuteron breakup scattering cross section in intermediate energies

نویسندگان [English]

  • m Harzchi 1
  • sh Bayegan 2

چکیده [English]

In this paper, we reformulate three-nucleon breakup scattering in leading order approximation by considering spin-isospin degrees of freedom. At first, considering the inhomogeneous part of Faddeev equation, which is a valid approximation in high and intermediate energles, we present the Faddeev equation as a function of vector Jacobi momenta and spin and isospin quantum numbers. In this new formulation, a three-dimensional representation of deuteron wave function instead of its partial wave representation. Then, this equation is rewritten in suitable coordinate system as a function of vector magnitudes and angles between them for numerical calculation. Finally, by applying the Bonn-B potential the proton-deuteron breakup scattering cross section is calculated and the results are compared with the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breakup scattering
  • Faddeev equation
  • three-dimensional approach

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی