نویسندگان

گروه فیزیک دانشگاه قم، قم

چکیده

در این مقاله، تأثیر وشکسانی تراکمی بر وجوه نوسانات آرام حلقه‏های تاج خورشیدی مطالعه می‏شود. محیط حلقه‏های تاج یک پلاسمای با بتای کم، میدان مغناطیسی یکنواخت، دارای لایه‏بندی گرانشی وگرادیان دما در نظر گرفته می‏شود. معادلات مغناطوهیدرودینامیکی در دو بعد حول وضعیت تعادلی مختل و خطی‏سازی شده و در نهایت با استفاده از روش کش دادن به یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم بر حسب سرعت اختلالی ساده می‏گردد. معادله دیفرانسیلی با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب به‏ صورت تحلیلی و عددی حل شده و وجوه نوسانی به دست آمده از حل معادله دیفرانسیل با داده‏های واقعی حاصل از ماهواره‏هایی همچون سوهو(SOHO)، تریس(TRACE) و اس دی او (SDO) مقایسه، تجزیه و تحلیل می‏شوند. نتایج حاصل نشان می‏دهد که در حضور لایه‏بندی گرانشی، نوسانات حلقه تاج به ازای مقادیر فرکانسی بزرگ‏تر از فرکانس قطع اتفاق می‏افتد. وشکسانی نیز در طول‏های کوچک میرایی قوی ایجاد کرده و از آنجایی که مشاهدات، میرایی قوی نوسانات تاج را تأیید می‏کند، می‏توان گفت وشکسانی به تنهایی قادر به توجیه میرایی نوسانات حلقه‏های کوتاه تاج است. بازه دوره نوسانات به دست آمده بین 2 تا 48 دقیقه است که با نتایج مشاهداتی همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of compressive viscosity on the slow mode oscillations of inhomogeneous solar coronal loops

نویسندگان [English]

  • A. Abedini
  • T. Bahreininejad

چکیده [English]

In this paper, the effect of compressive viscosity on the slow mode oscillation of solar corona loops is studied. The coronal loops medium are considered in low beta condition, uniform magnetic field in the presence of gravitational stratification and temperature gradient. Two-dimensional Magneto-Hydro-Dynamics (MHD) equations are perturbed about the equilibrium and thenthese equations are linearized and ultimately a second order differential equation is obtained for velocity perturbation by stretching method. In considering the appropriate boundary conditions for the differential equationis solved analytically and numerically. Oscillation Modes obtained from numerical solutions with real data from satellites such as SOHO, TRACE and SDO are compared. Results show that the gravitational layering, fluctuations in the corona loop for frequency values greater than the cutoff frequency occurs. In small longitudes, viscosity damping is strong . Since the observations confirms strong damping of oscillations corona, can be said viscosity alone can justify the oscillation damping in elongated loops, the oscillation period is between 2 and 48 min, corresponds to the actual data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sun corona
  • coronal loops
  • slow-modeoscillations
  • compressive viscosity
  • period of oscillations
  • damping time

تحت نظارت وف ایرانی