نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، مرکز شیراز

چکیده

در این مقاله ساختار نواری وابسته به قطبش در موجبر بلور فوتونی دو بعدی با شبکه مربعی متشکل از المان های با سطح مقطع بیضوی از جنس گالیم آرسناید در زمینه هوا با استفاده از روش بسط موج تخت مطالعه شده است. سپس به بررسی تغییرات ساختار نواری موجبر بلور فوتونی، با تغییر در کشیدگی المان ها پرداخته شده است. براساس نتایج حاصله، با افزایش میزان کشیدگی المان‌های بیضوی، هردو مشخصه پهنای نوارگاف و بزرگی ویژه فرکانس های هدایتی موجبر بلور فوتونی افزایش می یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the change in ellipticity of the elliptic elements on band structure for 2D photonic crystal waveguide

نویسندگان [English]

  • S. H. Zahraei
  • A. Gharaati

چکیده [English]

In this paper, using plane ware expansion method the polarization-dependent band structures are investigated in two dimensional photonic crystal waveguide with a square lattice composed of GaAs elliptic elements in air background. Then, the changes of the band structure with changing ellipticity of the elliptic elements are discussed. It is observed that by increasing the ellipticity of elements the size of the photonic band gap and the guiding eigen frequency will increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • photonic crystal waveguide
  • photonic band gap
  • band structure
  • Guiding eigen mode

تحت نظارت وف ایرانی