نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله پراکندگی رامان پسرو با استفاده از کد ولاسوف یک بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرایطی شبیه به آزمایش‌های انجام شده در این زمینه برای بررسی چگونگی تشکیل و رشد پراکندگی رامان مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه تابع توزیع الکترون‌ها، میدان‌های الکتروستاتیکی طولی و الکترومغناطیسی عرضی، و چگالی الکترون‌ها نشان می‌دهد که پراکندگی رامان که به‌دلیل اثرات جنبشی ایجاد شده با تقویت دامنه میدان الکتریکی طولی قادر است با به دام انداختن الکترون‌ها در چاه پتانسیل موج آنها را پیش‌گرم کرده و انرژی آنها را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying stimulated Raman scattering using relativistic Vlasov equation

نویسندگان [English]

  • M Sharifi
  • A Parvazian

چکیده [English]

Backward stimulated Raman scattering using one-dimensional relativistic Vlasov code is investigated. For conditions similar to those of Single-Hot-Spot experiments, the growth and saturation of SRS are studied. Analysis of electron distribution function, longitudinal electrostatic fields, transverse electromagnetic fields, and electron density shows that kinetic effects play an important role in the saturation of this instability. SRS amplifies the longitudinal field amplitude and could trap, accelerate, and preheat the electrons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stimulated Raman scattering
  • Vlasov code
  • electrostatic fields
  • electromagnetic fields
[1] K. Niu; ''Nuclear Fusion'', (Tokyo Institute of Technology, 1989).
[2] D. J. Strozzi, E. A. Williams, and A. B. Langdon, Phys. Plasma 14(2007),13104.
[3] D. S. Montgomery, Phys. Plasma 9 (2002), 2311.
[4] D. S. Montgomery, Phys. Rev. Lett. 87 (2001), 15001.
[5] J. D. Lindl, Phys. Plasmas 2 (1995), 3933.
[6] C. Lihua, C. Tieqiang, Plasma Sci. Tech. Vol. 9, No. 4 (2007).
[7] F. Valentini, Phys. Plasmas 13 (2006), 052303.
[8] D. J. Strozzi, M. M. Shoucri, and A. Bers, Comput. Phys. Commun. 164,156 (2004).
[9] D. J. Strozzi, M. M. Shoucri, A. Bers, E. A. Williams, and A. B. Langdon,J. Plasma Phys. 72(2006), 1299.
[10] A. Ghizzo, P. Bertrand, M. Shoucri, et al., J. Comp. Phys., 90 (1990), 431.
[11] P. Bertrand et al., Phys. Fluids B 2(1990), 1028

تحت نظارت وف ایرانی