نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 مرکز پژوهشی فناوری نانو، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

  در این مقاله توسط رهیافت تنگابست با استفاده از روش ماتریس انتقال و تقریب همسایه اول به بررسی رسانش الکترونی یک چندپار پلی‌استیلن محصور بین دو زنجیره ساده پرداخته؛ و با افزودن مولکول‌های بنزن به پلی استیلن رسانش سامانه را در تبدیل آن به چندپار پلی‌استیرن به‌دست می‌آوریم. نتایج نشان می‌دهد هر چه تعداد مولکول‌های بنزن در سامانه مرکزی بیشتر باشد، رسانش الکترونی در ناحیه تونل‌زنی پلی‌استیلن بهبود یافته و این ناحیه به ناحیه تشدیدی نزدیک می‌شود و در مقابل قسمتی از ناحیه تشدیدی مربوط به طیف رسانش چندپار پلی‌استیلن به ناحیه تونل‌زنی پلی استیرن تبدیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the electronic conductance in converting a polyacetylene into polystyrene oligomer

نویسندگان [English]

  • H Rabani 1
  • M Mardani 2
  • M Mardani 2
  • Y Alipour 1

1

2

چکیده [English]

In this paper, the electronic conductance of a polyacetylene polymer embedded between two simple chains is studied by using transfer matrix method within the tight-binding and first neighbor approach. Also, by adding benzene molecules to polyacetylene we obtain the system conductance in its conversion to polystyrene polymer. The results show that as the number of benzene molecules in the middle of center system increases the conductance in the tunneling area of polyacetylene improves and this area comes close to the resonance area. In contrast, a part of resonance area tends to transform into polystyrene tunneling zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tight-binding
  • transfer matrix
  • electronic conductance
  • polyacetylene
  • polystyrene
] G. Cuniberti and G. Fagas, Introducing Molecular Electronics, edited by K. Richter (Springer, Berlin and heidelberg, 2005).
[2] N. Agrait, A. Levy-Yeyati and van J.M. Ruitenbeek, Phys. Rep., 377, 81 (2003).
[3] M. Paulsson and S. Stafstorm, J. Phys. Cond. Matt., 12 ,9433(2000).
[4] R. P. Andres, Science, 272, 1323 (1996).
[5] C. Joachim, J. K. Gimzewski, R. R. Schlitter and C. Chavy, Phys. Rev. Lett., 74, 2102 (1995).
[7] R. Landauer, Phys. Lett. A 85, 91 (1986).
[8] C. Pacher and E. Gornik, Physica E, 21, 783, (2004).
[9] S. Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, (Cambridge University Press, Cambridge, 1995).
[10] P.Harrison, Quantum wells, wires and dots, (John Wiley, New York, 2000).
[11] D. Qian, W. K. Liu and Q. Zheng, Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 197, 3291 (2008).
[12] M. Mardaani, A.A. Shokri and K. Esfarjani, Physica E, 28, 150 (2005).
[13] M. Mardaani, H. Rabani and A. Esmaeili, Solid State Commun., 151, 928 (2011).
[14] D. Nozaki, H. M. Pastawski and G. Cuniberti, New Journal of Physics, 12, 063004 (2010).

تحت نظارت وف ایرانی