نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

در این تحقیق ساخت و مشخصه‌یابی نانو ساختارهای هیبریدی نانو لوله‌های کربنی چند دیواره وسولفید روی را گزارش می‌کنیم. در محلولی از تیو استامید و سولفید کادمیم، نانو لوله‌های کربنی چند دیواره عامل‌دار شده اضافه می‌گردد. و ساختار ناهمگن CNT/CdS آماده می‌گردد. نمودارهای پراکندگی پرتو ایکس، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، و فوتو لومینسانس نمونه‌ها آنالیز می‌شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی علاوه برسطح پوشیده شده نانو لوله‌ها، ذرات درشت CdS را نیز نشان می‌دهد. فوتولومینسانس مرئی با قله‌هایی در 435 nm و 535 nm به‌دست آمده از نمونه‌های CNT/CdS مورد بحث قرار گرفته‌اند. این روش ساخت و آنالیز برای اعمال به آلاینده‌های لومینسانسی دیگر قابل تعمیم است. از این رو تولید قطعات اپتوالکترونیکی مبنتی بر نانو لوله‌های کربنی، بدین ‌وسیله پیشنهاد می‌گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of MWCNT/CdS nanocomposite

نویسندگان [English]

  • M R Khanlary
  • M Keshavarz

چکیده [English]

In this work we report the synthesis and characterization of hybrid nanostructures of multiwall carbon nanotubes (MWCNT) and cadmium sulphide (CdS) nanoparticles. In a solution of thioacetamide and cadmium sulphide, purified MWCNT are added to prepare the CNT/CdS hetrostructure. XRD diagrams, SEM images, and also photoluminescence spectra of the prepared samples are analyzed. SEM images show the CdS nanoparticles of 17nm size coated on the CNTs. Visible photoluminescence with peaks at 435 nm and 535 nm, obtained from the prepared CNT/CdS, is discussed. The synthesis technique can be simply extended to other luminescent dopants, and the possibility of making optoelectronic devises based on the CNTs is confirmed by this method

کلیدواژه‌ها [English]

  • CVD
  • nanocomposite
  • carbon nanotubes
  • cadmium Sulphide
  • photoluminescence
References

1. M S Dresselhaus, G Dresselhaus, R saito and A Jorio, Phys. Rep. 409 (2005) 47.
2. M Yu and M Dyer, “Structure and Mechanical Flexibility of Carbon nanotube Ribbons: An atomic-force microscopy study”, APPI. Phys. 89 (2001) 4554.
3. S Banerjee, M j c Khan, and S S Wong, Chem. Eur. J. 9 (2003) 1898.
4. S Banerjee, S S Wong, Adv. Mater. 16 (2004) 34.
5. H Kim and W Sigmund, J. Cryst. Growth 255 (2003) 114.
6. Y Liu and L Gao, Mater. Chem. Phys. 91 (2005)
365.
7. Y Zhu, et al., Adv. Mater. 18 (2006) 587.
8. M Matsumura, Y Sato and H Tsubomura J. Phys. Chem. 87 (1983) 3807.
9. J Cao, J Sun, J Hong, H LiH Chen, and M Wang Adv. Mater. 16 (2004) 84.
10. C Li, Y Tang, K Yao, F Zhou, Q Ma, H lin, and M Tao, Carbon 44 (2006) 2021.
11. I Robel, B Bunker, and P. Kamart, Adv. Mater. 17 (2005) 2458.
12. Z Cai and X Yan, Nanotechnology 17 (2006) 4212.
13. S Lebe D K, F. Hennrich. T. Skip A and M. Kappus, J. Phys. Chem. B 107 (2003) 1949.
14. A Rinzler et al., Appl. Phys. A 67 (1998) 29.
15. J. Shiet et al. Carbon 42 (2004) 423.
16. W Chen, J Tu, L Wang, H Gran, Z Xu, and X Zhang Carbon 41 (2003) 215.
17. Y Zhao, H Liu, F Wang, J Liu, K Ch Park, and M Endo. J. Solid State Chem. 182 (2009) 875.
18. E C Dickey, et al., Appl. Phys. Lett., 79, 24, 10 (2001) 4022.
19. R Paul, P Kumbhakar, and A K Mitra. Mater. Sci. Eng. B 167 (2010) 97.

تحت نظارت وف ایرانی