نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

ما واپاشی‌های سه جسمی و را بررسی می‌کنیم. با روش عامل‌بندی کردن، نمودارهای سطح درختی برای این حالت واپاشی‌ها وجود دارند و عناصر ماتریس گذار واپاشی به یک عامل شکل ضرب‌در ثابت واپاشی و عامل شکل ضرب‌در عامل شکل رأس‌های ضعیف عامل‌بندی می‌شوند. همچنین عناصر ماتریس گذار واپاشی به یک عامل شکل ضرب‌در عامل شکل رأس‌های ضعیف عامل‌بندی می‌شوند. ما این واپاشی‌ها را با استفاده از روش طرح دالیتز بررسی می‌کنیم. ابتدا شکل عمومی این روش را به‌کار می‌بریم و نسبت شاخه‌ای واپاشی‌های و را محاسبه می‌کنیم و مقادیر و را به‌دست می‌آوریم، درحالی‌که نتایج تجربی آنها به‌ترتیب کوچک‌تر از و هستند. سپس فرض می‌کنیم که در واپاشی‌های ، با توجه به اینکه جرم در مقایسه با مزون‌های K خیلی سنگین است. بنابراین تکانه می‌تواند مقدار کوچکی را داشته باشد. در واقع تکانه کوچکی را حمل می‌کند. در جمع‌بندی احتمال دامنه‌ها، تکانه ، به‌جای این‌که از مقدار بیشینه خود شروع کند، از حالتی شروع می‌کند که دو مزون سبک باهم زاویه درجه می‌سازند. با استفاده از فرض خودمان، نسبت شاخه‌ای واپاشی‌های و را محاسبه می‌کنیم و به‌ترتیب مقادیر و را به‌دست می‌آوریم. علاوه بر این، نسبت‌های شاخه‌ای را به ازای زوایای مختلفی بین دو مزون سبک تخمین می‌زنیم و در می‌یابیم که وقتی زاویه بین آنها است، در واقع آنها پشت به پشت واپاشی می‌کنند، این مقادیر و می‌شوند، که بهترین مقادیر نزدیک به مقادیر تجربی هستند. نسبت‌های شاخه‌ای به‌دست آمده با به‌کار بردن فرض ما، با نتایج تجربی قابل مقایسه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studies of Three-Body B^+→D ̅^* 〖(2007)〗^0 K^+ K ̅^0 and B^0→D^* 〖(2010)〗^- K^+ K ̅^0 Decays

نویسندگان [English]

  • B Mohammadi
  • H Mehraban

چکیده [English]

We analyze three-body decays of and . Under the factorization approach, there are tree level diagrams for these decay modes and the transition matrix element of decay is factorized into a form factor multiplied by decay constant and form factor multiplied into weak vertices form factor. The transition matrix element of decay is also factorized into a form factor multiplied into weak vertices form factor. We investigate these decays by using the Dalitz plot technique. First, we use the general form of this technique and calculate the branching ratios of the and decays and obtain the values of and , while the experimental results are less than and respectively. Then we assume that, in the decays, because the mass of the is too heavy against the K-mesons.So the momentum of the can have a small amount. Namely, the carries small momentum. In the probability summation of the amplitudes, the momentum of the , instead of starting from its maximum value, starts from a state in which two light mesons make an angle of degrees. Using our assumption, we calculate the branching ratios of and decays and obtain and respectively. In addition, we estimate the branching ratios for different angles between the two light mesons and get that when the angle between them is , in fact they decay back to back, and these values become and , which are the best answers close to the experimental values. The branching ratios obtained by applying our assumption are compatible with the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B meson decays
  • factorization
  • dalitz plot analysis
References

1. A Satpathy et al., Phys. Lett. B 553 (2003) 159.
2. K Nakamura et al., J. Phys. G 37 (2010) 075021.
3. R H Dalitz, Phil Mag. 44 (1953) 1068.
4. A Furman, R Kaminski, L Lesniak, and P Zenczykowski, Phys. Lett. B 699 (2011) 102.
5. H Y Cheng, C K Chua, and A Soni, Phys. Rev. D 76 (2007) 094006.
6. H Y Cheng, Int. J. Mod. Phys. A 23 (2008) 3229.
7. M Gronau and J L Rosner, Phys. Rev. D 72 (2005) 094031.
8. H Y Cheng, C K Chua, and A Soni, Phys. Rev. D 72 (2005) 094003.
9. B Bajc, S Fajfer, R J Oakes, T N Pham, and S Prelovsek, Phys. Lett. B 447 (1999) 313.
10. S Fajfer, R J Oakes, and T N Pham, Phys. Rev. D 60 (1999) 054029.
11. B Mohammadi and H Mehraban, Europhys. Lett. 100 (2012) 31002.
12. R C Hsieh and C H Chen, Phys. Rev. D 69 (2004) 057504.
13. H Y Cheng, C K Chua, and A Soni, Phys. Rev. D 76 (2007) 094006.
14. A Ali, G Kramer, and C D Lu, Phys. Rev. D 58 (1998) 094009.
15. H Y Cheng and C K Yang, Phys. Rev. D 66 (2002) 054015.
16. M Beneke, G Buchalla, M Neubert, and C T Sachrajda, Nucl. Phys. B 606 (2001) 245.
17. C Amsler et al., Phys. Lett. B 667 (2008) 1.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی