نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

چکیده

در این مقاله، ما به‌ دنبال روشی مناسب برای افزایش سطح مؤثر لایه‌های نازک اکسید تنگستن به روش الکتروانباشت هستیم، زیرا افزایش سطح مؤثر، باعث بهبود ویژگی‌های اپتیکی و الکتروکرومیکی در قطعات الکتروکرومیکی می‌شود. بنابراین لایه‌های اکسید تنگستن را بر حسب تابعی از زمان ماندگاری محلول (0، 24، 48 و 72 ساعت) بررسی می‌کنیم. آزمایشات نشان داد که ماندگاری محلول پروکسوتنگستیک اسید، باعث ایجاد تراکم‌های خوشه‌ای از ذرات در محلول می‌شود و بررسی‌هایی که بر اساس ویژگی‌های اپتیکی، مورفولوژیکی و چرخه ولتامتری انجام شد نشان داد که، افزایش زمان ماندگاری محلول، باعث بهبود ویژگی‌های الکتروکرومیکی و اپتیکی لایه‌های اکسید تنگستن در الکترولیت یک مولار می‌شود. میزان تغییر عبور اپتیکی برای لایه اکسید تنگستن به روش الکتروانباشت با ماندگاری 72 ساعت برابر 71% به دست آمد. مزیت قطعه طراحی شده، استفاده هم‌زمان از دو ماده الکتروکرومیکی کاتدی و آندی است که باعث می‌شود میزان تغییرات عبور اپتیکی از قطعه افزایش یافته و نیز سبب زمان پاسخ کوتاه در قطعه می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of precursor aging on optical and electrochromic properties of WO3 thin films for making smart windows

نویسندگان [English]

  • A Abareshi
  • H Haratizadeh

چکیده [English]

This paper proposes a suitable method for increasing effective surface area of electrodeposited WO3 thin films. This is done because effective surface area improves optical and electrochromic properties in smart windows. Therefore, we investigated precursor aging atperoxytungstate precursor (0, 24, 48 and 72 h). Experiments showed by increasing aging time of the precursor solution, larger aggregates were formed. Their morphology, optical and cyclic voltammogram characterization showed that increasing aging time improves optical and electrochromic properties of WO3 thin films in 1M LiClO4-PC electrolyte. The WO3 films with aging time of 72 h exhibited a noticeable EC performance with variation of transmittance up to 72% at 633nm. The result indicated that using two electrochromic materials with complementary properties could improve the function of the device

کلیدواژه‌ها [English]

  • tungsten oxide
  • cyclic voltommogram
  • electrodeposition
  • electrochromism
1. C M Lampert, Materials Today 7 (2004) 28.
2. S K Deb, “Handbook of Inorganic Electrochromic Materials”, Appl. Opt. Suppl. 3 (1969) 192.
3. P M S Monk, S P Akhtar, J Boutevin, and J R Duffield, Electrochima Acta 46 (2001) 2091.
4. C G Granqvist, P C Lansaker, N R Mlyuka, G A Niklasson, and E Avendano, Solar Energy Materials and Solar Cells 93 ( 2009) 2032.
5. J N Yao, P Chen, and A Fujishima, J. Electroanal. Chem. 406 (1996) 223.
6. J Vondrák, M Sedlaríková, and T Hodal, Electrochimica Acta 44 (1999) 3067.
7. F F Ferreira, M H Tabacniks, M C A Fantini, I C Faria, and A Gorenstein, Solid State Ionics 86–88 (1996) 971.
8. J Scarminio, A Urbano, and B J Gardes, and Gorenstein, J. Mater. Sci. Letters 562 (1992) 11.
9. S K Deb, Solar Energy Materials and Solar Cells 92 ( 2008) 245.
10. http://www.sage4ec.com (Date accessed: 10 Feb 2012).
11. H Eshghi, A Z Biaram, and M Adelifard, Modern Physics Letters B 25 (2011) 1473.
12. M Giannouli and G Leftheriotis, Solar Energy Materials and Solar Cell 95 (2011) 1932.
13. G. Leftheriotis and P Yianoulis, Solid State Ionics 179 (2008) 2192.
14. X H Xia, J P Tu, J Zhang, X L Wang, W K Zhang, and H Huang, Solar Energy Material and Solar Cells 92 (2008) 628.
15. H Huang, J Tian, W K Zhang, Y P Gan, X Y Tao, X H Xia, and J P Tu, Electrochimica Acta 56 (2011) 4281.
16. C G Granqvist, “Handbook of Inorganic Electrochromic Materials”, Amsterdam, Elsevier (2002).
17. A Georg and A Georg, Solar Energy Materials and Solar Cells 93 ( 2009) 1329.
18. J Nagai, T Kamimori, and M Mizuhashi, “Transmissive Electrochromic Device”, Proc. SPIE, 502 (1984) 59.
19. A Nemetz, A Temmink, K Bange, S C De Torresi, C Gabrielli, R Torresi, and A Hugot-Le Goff, Solar Energy Mterials and Solar Cells 25 (1992) 93.
20. D S Dalavi, M J Suryavanshi, D S Patil, S S Mali, A V Moholkar, S S Kalagi, S A Vanalkar, S R Kang, J H Kim, and P S Patil, Applied Surfaced Science 257 (2011) 2647.
21. D Calloway, Chemical Education 74, 7 (1997) 744.
22. J H Choy, Y I Kim, B W Kim, N G Park, G Campet, and J D Grenier, Chemistry of Materials 12 (2000) 2950.
23. P V Ashrit, Thin Solid Films 385 (2001) 81.
24. T Pauporte, Electrochemical Society 149 (2002) C539.
25. T Brezesinki, D F Rohlfing, S Sallard, M Antonietti, and B M Smarsly, Small 2, 10 (2006) 1203.
26. W Cheng and E Baudrin, B Dunn, and J I Zink, Materials Chemistry 11 (2001) 92.
27. S Badilescu, P V Ashrit, Solid State Ionics 158 (2003) 187.

تحت نظارت وف ایرانی