نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در عالمی که نظریه گرانش آن را توصیف می‌کند امکان وقوع تکینگی‌هایی در آینده عالم وجود دارد. تا کنون بررسی وقوع تکینگی‌ها در نظریه با انتخاب تابع مشخصی برای پارامتر هابل و محاسبه مربوط به هر یک از تکینگی‌ها انجام شده است. اما استفاده از پارامتر هابل ذکر شده باعث ایجاد مشکلاتی در بررسی قانون دوم ترمودینامیک می‌شود. در این مقاله با استفاده از عامل مقیاس، رفتار را در نزدیکی هر یک از تکینگی‌ها مورد بررسی قرار داده‌ایم. در این شرایط می‌توان برقراری یا عدم برقراری قانون دوم ترمودینامیک را در نزدیکی هر یک از تکینگی‌ها بررسی کرد. در اینجا ابتدا شکافتگی کوچک را مورد بررسی قرار داده و سپس به دیگر تکینگی‌ها می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد در نزدیکی تکینگی نوع اول، قانون دوم ترمودینامیک در شرایط خاصی برقرار است و در بعضی شرایط نقض می‌شود. در تکینگی‌های شکافتگی کوچک، نوع دوم، سوم و چهارم قانون دوم ترمودینامیک همواره برقرار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the little rip and other future singularities of the universe, and validity of the second law of thermodynamics in F(R) theory

نویسندگان [English]

  • M Aghaei Abchouyeh
  • B Mirza
  • B Mirza
  • H Nadi

چکیده [English]

The future singularities are possible in a universe that is described by F(R) theory. In previous studies the occurrence of the singularities in F(R) theory have been considered by using a special function for the Hubble parameter and calculating the F(R) function for each of the singularities. Using the specified Hubble parameter causes some difficulties in the study of the second law of thermodynamics. In this paper by using the scale factor, the behavior of F(R) function near each type of the singularities is considered. We can check the validity of the second law of thermodynamics near the singularities. At first we study the Little Rip and then the other types of singularities are considered. The results show that the second law of thermodynamics is satisfied near the singularity type (I) with some special conditions and is violated with some other conditions. it is satisfied near the Little Rip, type (II), (III) and (IV) singularities

کلیدواژه‌ها [English]

  • neutron
  • F(R) gravitational theory
  • future singularities of the universe
1. S Nojiri, S D Otintsov, and S Tsujikawa, Phys. Rev. D 71 (2005) 06304.
2. S J M Houndjo, Europhys. Lett. 92 (2010) 10004.
3. G F Hinshaw et al., Astrophy. J. Supl. Ser. 208 (2013) 19.
4. M Chevallier and D Polarski, Int. J. Mod. Phys. D 10 (2001) 213.
5. E V Linder, Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 091301.
6. E Komatsu et al. Astrophys. J .Suppl. 192 (2011) 18.
7. T P Sotoriou, and V Faraoni, Rev. Mod. Phy. 82 (2010), 451.
8. S J M Houndjo, Europhys. Lett. 92 (2010) 10004.
9. I Brevik and O Grobunova, Eur. Phys. J. C 56 (2008) 425.
10. D A Easson, P H Frampton, and G F Smoot, Phys. Lett. B 696 (2011) 273.
11. M Aghaei Abchouyeh and B Mirza, Iran. J. Phys. Res. 11, 4 (2012), 339.
12. K Bamba, “The Casimir Effect and Cosmology”, Tomsk State Pedagogical University (2008) 142.
13. K Bamba, C Geng, Phys. Lett. B 679, (2009)
282.
14. K Bamba, S Nojiri, and S D Odintsov, JCAP 10 (2008) 045.
15. A V Astashenok, S Nojiri, S D Odintsov, and A V Yurov, Phys. Lett. B 709 (2012) 396.
16. S F Wu, B Wang, G H Yang, and P M Zhang, Class. Quant. Grav. 25 (2008) 235018.
17. J D Barrow, Class. Quantum Grav. 21 (2004) L79.
18. L Fernández-Jambrina, Journal of Physics: Conference Series 314 (2011) 012061.

تحت نظارت وف ایرانی