نویسندگان

1 دانشکده پزشکی٬ دانشگاه علوم پزشکی٬ واحد بم٬ بم

2 .پژوهشکده فیزیک٬ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی٬ تهران

3 دانشکده علوم پایه٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکز٬ تهران

4 دانشکده فیزیک٬ دانشگاه صنعتی شریف٬ تهران

چکیده

نانوذرات نقره، طلا و نانوترکیب نقره - طلا در بستر لایه نازک کربنی به روش هم‌زمان کندوپاش پلاسمای امواج رادیویی و انباشت بخار شیمیایی از هدف نقره و طلا در محیط گاز استیلن لایه‌نشانی شد. ساختار کریستالی و توپوگرافی سطح نانوذرات ساخته شده به ترتیب توسط بررسی‌های طیف پراش پرتوی ایکس و تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی شد. طیف جذبی ناحیه مریی- فرابنفش نمونه‌ها نشان داد که تغییرات قله جذبی تشدید پلاسمون سطحی نانوذرات ترکیبی نقره - طلا با گذشت زمان بیشتر از تغییرات قله تشدید پلاسمون سطحی نانوذرات نقره و طلا روی زیر‌لایه شیشه است. این نتیجه بر واکنش‌پذیری بالاتر نانوترکیب‌ نقره- طلا نسبت به هر کدام از نانوذرات نقره و طلا به تنهایی دلالت دارد. همچنین این نانوترکیب در مجاورت DNA با غلظت فمتومولار استفاده شد که پاسخ قوی‌تری نسبت به طلا نشان داد و از این ویژگی می‌توان در طراحی حسگرهای زیستی بهره برد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of biosensor properties of Ag-Au nanocomposite in the vicinity of DNA

نویسندگان [English]

  • S Arsalani 1
  • T Ghodselahi 2
  • T Neishaboory 3
  • M.A Vesaghi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Ag, Au nanoparticles and Ag-Au nanocomposite were prepared by co-deposition of RF-sputtering and RF-PECVD from acetylene gas and Ag, Au targets. Atomic structure and topography were investigated by X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM), respectively. UV-Visible spectra samples indicated that the activity of Ag and Au nanoparticles in the vicinity of each other increased as the time passed. This result indicated that Ag-Au nanocomposite films demonstrate a higher activity in comparison to Au or Ag nanoparticles thin films. Furthermore, these nanocomposites showed a higher sensitivity in the vicinity of DNA with low concentrations of fM in comparison to Au nanoparticles thin films

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ag-Au nanoparticles
  • SPR
  • XRD
  • AFM
  • DNA biosensor
. M Rycenga, K K Hou, C M Cobley, A G Schwartz, P H C Camargo, and Y Xia, Phys. Chem. Chem. Phys. 11 (2009) 5903.
2. C W Yen, M L Lin, A Q Wang, S A Chen, J M Chen, and C Y Mo. Phys. Chem. C 113 (2009) 17831.
3. J M Wessels, H Nothofer, W E Ford, F Voneorochem, F Scholtz, T Vossmeyer, A Schroedter, H Weller, and A Yasuda. J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 3349.
4. G Suyal, M Mennig, and H Schmidt, Journal of Materials Science 38 (2003) 1645.
5. K Tamada, F Nakamura, M Ito, X Li, and A Baba, Plasmonics 2 (2007) 185.
6. S Zhu and Y Fu. Biomed Microdevices 11 (2009) 579.
8. X Huang, P K Jain, I H El-Sayed, and M A El-Sayed, Nanomedicine 2 (2007( 681.
9. T Ghodselahi, M A Vesaghi, A Shafiekhani, A Baradaran, A Karimi, and Z Mobini. Surface and Coatings Technology 202 (2008) 2731.

تحت نظارت وف ایرانی