نویسندگان

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران

چکیده

S هر شتابگر سنکروترون نیاز به یک پیش تزریق‌گر الکترون برای تزریق اولیه ذرات به حلقه بوستر دارد. پیش تزریق‌گر الکترون چشمه نور ایران یک شتابگر خطی باند به همراه یک تفنگ الکترونی بسامد رادیویی با کاتد گرمایونی است. در این مقاله طراحی شبکه این پیش تزریق‌گر و محاسبات دینامیک باریکه آن به همراه طراحی تفنگ الکترونی بسامد رادیویی، مغناطیس آلفا، مغناطیس‌های چهار قطبی و ساختار‌های شتابگر خطی شرح داده شده‌اند. نتایج اندازه‌گیری بر روی قطعات تفنگ الکترونی بسامد رادیویی ساخته شده در کشور، خطای ابعاد کمتر از را نشان می‌دهد که اندازه‌گیری‌های کم توان بسامد رادیویی نیز این نتایج را تایید می کنند μm 8/0 و صافی سطح با خطای کمتر ازμm 20   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and construction of a pre-injector for the Iranian Light Source Facility

نویسندگان [English]

  • A Sadeghipanah
  • KH Sarhadi
  • J Rahighi

چکیده [English]

Every synchrotron accelerator requires a pre-injector for primary injection of the electrons into the booster ring. The Iranian Light Source Facility (ILSF) pre-injector is a 150 MeV S-band linear accelerator with a thermionic cathode RF gun. The design of the pre-injector lattice and its beam dynamics calculation results together with the design of RF gun, alpha magnet, quadrupole magnets and linear accelerator structures are described in this article. The measurement results of the RF gun prototype fabricated in Iran demonstrate a dimension error less than 20 μm and a surface roughness of less than 0.8 μm

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-injector
  • RF electron gun
  • beam dynamics
  • alpha magnet
1. H Ghasem et al., Journal of Instrumentation, 8 )2013(.
2. J H Billen and L M Young, \"Poisson\'s Superfish Manual\", Los Alamos National Laboratory, USA )2006(.
3. \"CST Microwave Studio Tutorial\", CST GmbH )2006(.
4. Michael Borland, “Summary of Equations and Methods Used in SPIFFE”, APS/IN/LINAC/92-2, USA, June )1992(.
5. L C Maier and J C Slater, Journal of Applied Physics, 23 )1952(.
6. \"RADIA Documentation\", ESRF )2006(.
7. Michael Borland, “ELEGANT: A Flexible SDDS-Compliant Code for Acceleration Simulation”, Advanced Photon Source LS-287, USA, September )2000(.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی