چکیده

 اولین سیکلوترون بیمارستانی حفاظ‌دار با مدل GE PET Trace 700 در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1391 نصب گردید. از آنجائی که انجام آزمون‌های پذیرش پس از نصب دستگاه به منظور مقایسه کارایی سیستم با ادعاهای شرکت سازنده لازم الاجرا می‌باشد آزمون‌های فوق الذکر انجام شد و آهنگ تولید گاما و نوترون در حین بمباران به منظور تولید فلورین 18 و نیتروژن 13در بونکر سیکلوترون به عنوان تابعی از فاصله و در جریان‌های هدف کاربردی مورد ارزیابی قرارگرفت. در این تحقیق مشاهده شد که مقدار فعالیت رادیواکتیو تولیدی بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد شرکت سازنده 32/2858، 15/138 و 5/1047 میلی کوری به ترتیب برای فلورین 18، نیتروژن 13 و کربن 11 می‌باشد که بالاتر از گزارش‌های ارائه شده توسط کارخانه سازنده می‌باشد و مشخص گردید که در فاصله یک متری از کابینت پشتیبان هدف در جریان 35 میکروآمپر روی هدف فلورین 18، آهنگ تولید نوترون 8/13 میکروسیورت بر ساعت می‌باشد و با افزایش فاصله از 5/0به 5/2 متر در مجاورت اتصال دو درب سیکلوترون در جریان هدف 35 میکروآمپر به منظور تولید نیتروژن 13 آهنگ تولید گاما از 6/8 به 2 میکروسیورت بر ساعت کاهش می‌یابد. این مطالعه نشان داد که آهنگ تولید دوز در این نوع سیکلوترون به علت حفاظ دار بودن در طی بمباران بالا نیست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of the first hospital cyclotron installed in masih Daneshvari hospital for production of positron emitter radioisotopes

چکیده [English]

It is well known that the acceptance tests should be done when a cyclotron installed in order to measure the performance claimed by manufacturer. As well as the photon and neutron dose rate during the production of flourin-18 and nitrogen-13 in self shield cyclotron in Masih Daneshvari hospital have been measured as function of distance and beam current. The first Self-shield hospital cyclotron (GE PET Trace 700) has been installed in Masih Daneshvari hospital in 2012. The yield performance of 2858.32, 138.15 and 1047.5 mCi has been measured for 18F–, 13N-13NH3 and 11C-11CO2 respectively. In flourin-18 target, the neutron dose rate observed 13.8 µSv/h at 35 µA target current at the distance of 1 m of near to the target support cabinet. With increasing of distance from 0.5 to 2.5 m near the cyclotron doors at 35 µA target current, the gamma dose rate decreases from 8.6 to 2 µSv/h in nitrogen-13 target. The measured yield for all tracers was higher than the value reported by manufacturer and the amount of shielding in GE PET Trace 700 is enough to have safe dose rate during production

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance test
  • cyclotron
  • neutron dose rate
  • gamma dose rate
  • flourin-18
  • nitrogen-13
1. International Atomic Energy Agency, “Cyclotron Produced Radionuclides: Principles and Practice”, Technical Reports Series No. 465, IAEA (2008).
2. International Atomic Energy Agency, “Cyclotron Produced Radionuclides: Guidance on Facility Design and Production of [18F] Fluorodeoxyglucose (FDG)”, IAEA Radioisotopes and Radiopharmaceuticals Series No. 3, IAEA (2012).
3. International Atomic Energy Agency, “Cyclotron Produced Radionuclides: Operation and Maintenance of Gas and Liquid Targets”, IAEA Radioisotopes and Radiopharmaceuticals Series No. 4, IAEA (2012).
4. GE Healthcare, “MINItrace (PET Tracer Production System) Technical Specification”, Technical Publications, General Electric Company (2009).
5. GE Healthcare, MINItrace (PET Tracer Production System) Operator Guide”, General Electric Company, (2010).
6. GE Healthcare, “MINItrace (PET Tracer Production System) Service Manual-Health and Safety”, Technical Publications, General Electric Company (2005).

تحت نظارت وف ایرانی